Back to Top

Povinné informace


Povinné informace pro klienty podle § 88 zákona číslo 170/2018 Sb.

Obchodní firma: Petřík Brokers, a.s.
IČ: 260 35 570
Sídlo firmy: V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice
Odpovědná osoba: Václav Petřík – předseda představenstva

Petřík Brokers, a.s. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel s pomocí vázaných zástupců.

Samostatný zprostředkovatel i vázaní zástupci jsou zapsáni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou.

Stížnost lze uplatnit písemně (poštou nebo e-mailem), telefonicky anebo osobně. Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na odpovědnou osobu – předsedu představenstva (telefonické spojení: 608 976 800, mail: petrik@petrikbrokers.cz).

Není-li klient spokojen se stanoviskem samostatného zprostředkovatele ke stížnosti, může stížnost postoupit České národní bance.

V případě neživotního pojištění je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven.

V případě životního pojištění též na finančního arbitra. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník.

V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou. Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.

V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. Petřík Brokers, a.s.

Jména pojišťoven, pro které jsou samostatný zprostředkovatel i vázaní zástupci oprávněni distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent, jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Pojišťovací zprostředkovatel sdělí klientovi na požádání, s jakými pojišťovnami má aktuálně uzavřen smluvní vztah.

Petřík Brokers, a.s., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.

Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Petřík Brokers, a.s. nebo jeho vázaných zástupců.

Petřík Brokers, a.s. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.

Petřík Brokers, a.s. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by mělo být odměňováno zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy mezi Petřík Brokers, a.s. a zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

V případě, že by měl být Petřík Brokers, a.s. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy mezi Petřík Brokers, a.s. a zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena pevnou částkou nebo hodinovou sazbou nebo provizní sazbou (např. poplatkem z úspěšnosti).

Informace poskytuje pojišťovací zprostředkovatel na svých webových stránkách na adrese www.petrikbrokers.cz nebo písemnou formou.