Back to Top

Zprostředkování likvidace pojistné události


RYCHLÝ KONTAKT NA ZPROSTŘEDKOVATELE LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Bc. Jiří Kutta
+420 605 203 125
kutta@petrikbrokers.cz

Oldřich Musil
+420 602 266 061
musil@petrikbrokers.cz

Jan Šíma
+420 606 933 087
sima@petrikbrokers.cz

Petřík Brokers, a.s., V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice, +420 387 983 652

Průběh likvidace a její vyřízení na pojišťovně sleduje společnost Petřík Brokers, a.s. (dále jen PB) a o jejím průběhu a ukončení informuje příslušného pracovníka klienta. PB také s pojišťovnou řeší případné nesrovnalosti při likvidaci a výpočtu pojistného plnění.

POŽÁR, OSTATNÍ ŽIVELNÁ RIZIKA A KRÁDEŽ — PODROBNÉ INFORMACE
CO NEJDŘÍVE PO VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI ZAJISTÍ PRACOVNÍK KLIENTA:

  1. Oznámí vznik škody pověřenému pracovníkovi klienta, který bude informovat elektronickou poštou, telefonicky nebo faxem likvidační službu makléřské společnosti PB.
  2. Zprostředkovatel likvidace PB kontaktuje příslušného pracovníka klienta, od kterého získá potřebné informace k „Předběžnému ohlášení škodní události“ nebo s ním dohodne termín společné schůzky na které vyplní toto ohlášení, které bude předáno na příslušnou pojišťovnu.
  3. Zprostředkovatel likvidace PB zajistí ve spolupráci s klientem nebo s jeho pověřeným pracovníkem likvidátora pojišťovny a termín prohlídky. Vyplní společně příslušný tiskopis „Oznámení pojistné události“ ve všech údajích, uvedou jméno a kontakt na osobu, která bude dále pověřena spoluprací při vyřízení škody s pojišťovnou. Oznámení musí být potvrzeno podpisem osoby oprávněné podepisovat a dále bude předáno na pojišťovnu.
  4. Klient doloží např. relaci Policie ČR, hasičů a doklady potřebné pro vyčíslení vzniklé škody (faktury, dodací listy, předběžné rozpočty, výběrové nabídky apod.)
  5. Veškeré další doklady nutné pro likvidaci předá pověřený pracovník klienta zprostředkovateli likvidace PB, který zajistí jejich předání na příslušnou pojišťovnu.
  6. Při škodách z povodní, záplav, přívalových dešťů, vodovodní škody — je zapotřebí provádět opatření pro snížení a zabránění rozsahu škody. Je nutné zachránit věci zasažené vodou a začít s vyklízením a vysoušením zaplavených prostor.
  7. Doporučujeme pořídit vlastní fotodokumentaci postižených věcí a prostor.
  8. Při podezření, že škoda byla způsobena trestným činem, je vždy nutné nahlásit škodu na Policii ČR.