Potřebujete petrikbrokers.cz

TOP 30 pojišťovacích makléřů za 2013 v Česku dle oPojištění.cz

Loň­ský prv­ní roč­ník žeb­říč­ku TOP 30 pojiš­ťo­va­cích mak­lé­řů, kte­rý byl při­pra­ven redak­cí odbor­né­ho por­tá­lu oPojištění.cz na zákla­dě inspi­ra­ce u význam­ných pojiš­ťo­va­cích časo­pi­sů v USA (Busi­ness Insu­ran­ce) a Vel­ké Bri­tá­nii (Insu­ran­ce Times) vyvo­lal na čes­kém pojist­ném trhu vel­kou pozor­nost. Stej­ně jako obdob­né žeb­říč­ky v zahra­ni­čí, porov­ná­va­li jsme jedi­né kri­té­ri­um, kte­ré je objek­tiv­ně ově­ři­tel­né, a to výš­ku tržeb z čin­nos­ti.

Zdro­jem dat byly účet­ní uzá­věr­ky a výroč­ní zprá­vy jed­not­li­vých mak­léř­ských spo­leč­nos­tí, kte­ré kaž­dá spo­leč­nost povin­ně zve­řej­ňu­je ve Sbír­ce lis­tin Obchod­ní­ho rejstří­ku. Přes­to­že Regis­tr ČNB uvá­dí k 31.12.2013 cel­ko­vý počet 782 pojiš­ťo­va­cích mak­lé­řů, (nárůst 21 firem pro­ti roku 2012) poda­ři­lo se dohle­dat ale­spoň něja­ké účet­ní úda­je jen u men­ší čás­ti z nich. Řada firem má sice v OR star­ší úda­je, ale niko­liv za roz­hod­ný rok 2013. Jsou však i mak­léř­ské spo­leč­nos­ti, kte­ré pod­ni­ka­jí mno­ho let a dosud nezve­řej­ni­ly vůbec žád­né úda­je o svém hos­po­da­ře­ní. Řada firem, jejichž úda­je za rok 2013 dosud ve Sbír­ce lis­tin OR nejsou zalo­že­ny, však zasla­la svo­ji účet­ní uzá­věr­ku redak­ci na zákla­dě písem­né­ho oslo­ve­ní. Důvo­dem chy­bě­jí­cích doku­men­tů ve Sbír­ce lis­tin, může letos být i pře­hl­ce­ní OR díky povin­nos­ti všech firem upra­vit své sta­no­vy dle nové legisla­ti­vy.

S vel­kou rados­tí může­me kon­sta­to­vat, že něko­lik firem, kte­ré se za rok 2012 do žeb­říč­ku nedo­sta­ly kvů­li chy­bě­jí­cím úda­jům, vyšla letos redak­ci vstříc, svo­je úda­je zasla­la a v žeb­říč­ku se umís­ti­la. Žeb­ří­ček má tedy za rok 2013 mno­hem vyš­ší vypo­ví­da­jí­cí hod­no­tu. Potvr­zu­je se i před­po­klad, že umís­tě­ní v TOP 30 se pro pojiš­ťo­va­cí mak­lé­ře v Čes­ku stá­vá pres­tiž­ní zále­ži­tos­tí. Věří­me, že v dal­ším roce se počet těch­to mak­lé­řů opět zvý­ší a pojiš­ťov­ny i kli­en­ti tak zís­ka­jí kom­plet­ní pře­hled o nej­vět­ších mak­léř­ských fir­mách.

TOP 30 pojiš­ťo­va­cích mak­lé­řů za 2013 v Čes­ku dle oPojištění.cz

005927_05_035659

  Prin­ci­py sesta­ve­ní žeb­říč­ku TOP 30 pojiš­ťo­va­cích mak­lé­řů 2013

  1. Zařa­ze­ny jsou spo­leč­nos­ti se síd­lem v ČR či jejich sku­pi­ny, kte­ré pře­váž­ně vyko­ná­va­jí čin­nost pojiš­ťo­va­cí­ho mak­lé­ře ve smys­lu záko­na č.38/2004 Sb.

  2. Pořa­dí bylo sesta­ve­no dle tržeb na zákla­dě dostup­ných finanč­ních výka­zů za rok 2013

  3. Pokud účet­ní jed­not­ka pro­vá­dí kon­so­li­da­ci, byla pou­ži­ta kon­so­li­do­va­ná uzá­věr­ka

  4. Do sku­pi­ny se zapo­čí­tá­va­jí spo­leč­nos­ti, s přímým či nepřímým kapi­tá­lo­vým pro­po­je­ním ve výši 30% a více – vlast­nic­ká struk­tu­ra musí být zve­řej­ně­na ve výroč­ní zprá­vě či pří­lo­ze účet­ní uzá­věr­ky.

Redak­ce oPojištění.cz si je vědo­ma, že ten­to pře­hled pojiš­ťo­va­cích mak­lé­řů není úpl­ný. Byl sesta­ven s maxi­mál­ním úsi­lím na zákla­dě dostup­ných účet­ních výka­zů za rok 2013, kte­ré byly zve­řej­ně­ny ve Sbír­ce lis­tin OR nebo byly poskyt­nu­ty jed­not­li­vý­mi spo­leč­nost­mi.

Na zákla­dě účet­ních výka­zů za minu­lé roky je mož­né, že v TOP 30 by se moh­ly umís­tit i tyto fir­my: PS ASSISTANCE, s.r.o., (333 838/2010), Reno­mia a.s. (447 127/2012), Satum Czech s.r.o. (78 074/2010), Wil­lis s.r.o. (69 347/2012) pří­pad­ně dal­ší, kte­ré své účet­ní výka­zy vůbec nezve­řej­ni­ly.

Zdroj: oPojištění.cz

Comments are closed.

 

Sledujte počasí