Potřebujete petrikbrokers.cz

Riziková analýza

Naši mak­lé­ři spo­leč­ně s rizi­ko­vý­mi spe­ci­a­lis­ty jed­not­li­vých pojiš­ťo­ven iden­ti­fi­ku­jí stá­va­jí­cí rizi­ka u kli­en­ta s ohle­dem na pro­vo­zo­va­né čin­nos­ti, posou­dí úro­veň ochra­ny a zabez­pe­če­ní, upo­zor­ní kli­en­ta na pří­pad­né nedo­stat­ky a dopo­ru­čí mu způ­sob jejich odstra­ně­ní. Z pro­hlíd­ky je poří­zen zápis, kte­rý je nedíl­nou sou­čás­tí ohod­no­ce­ní rizik před zpra­co­vá­ním pojist­né smlou­vy.

 

 

Sledujte počasí