Potřebujete petrikbrokers.cz

Optimalizace pojistné ochrany

Opti­ma­li­za­ce pojist­né ochra­ny je posky­to­vá­ní slu­žeb pojiš­ťo­va­cí­mi spe­ci­a­lis­ty Pet­řík Bro­kers, a.s. v násled­ných kro­cích:

Rizi­ko­vá ana­lý­za 
Ana­lý­za stá­va­jí­cí­ho pojist­né­ho kry­tí              
Návrh pojist­né ochra­ny kli­en­ta  
a v návaz­nos­ti dále
Uza­vře­ní pojist­ných smluv a jejich sprá­va 
Kon­t­ro­la pojist­né­ho trhu
 

Sledujte počasí