Potřebujete petrikbrokers.cz

Návrh pojistné ochrany klienta

Zpra­cu­je­me kon­cep­ci pojist­né ochra­ny na zákla­dě rizi­ko­vé ana­lý­zy, poža­dav­ků a potřeb kli­en­ta všech oblas­tí a rizik i v něko­li­ka vari­an­tách; oce­ní­me maje­tek kli­en­ta tak, aby se nedo­stal do sta­vu pod­po­jiš­tě­ní, a tím nebyl násled­ně při likvi­da­ci pojist­né udá­los­ti krá­cen na plně­ní; to vše se neo­be­jde bez úzké spo­lu­prá­ce a vzá­jem­né důvě­ry s kli­en­tem.

Dopo­ru­če­ní při­mě­ře­né spo­lu­účas­ti a vol­ba správ­né spo­lu­účas­ti má dopad na násled­né pojist­né plně­ní (vyhod­no­tí­me ško­dy kte­ré v minu­los­ti u kli­en­ta vznik­ly, jejich výši a počet). 

 

 

Sledujte počasí