Potřebujete petrikbrokers.cz

Analýza stávajícího pojistného krytí

V sou­čin­nos­ti s před­cho­zím bodem je nut­né zjis­tit roz­sah nebo ana­ly­zo­vat stá­va­jí­cí pojist­né smlou­vy, hod­no­ty pojist­ných čás­tek, limi­ty a odpo­ví­da­jí­cí spo­lu­účas­ti k jed­not­li­vým rizi­kům.

 

 

Sledujte počasí