Potřebujete petrikbrokers.cz

Report

Nejtěžší rallye na světě 2015

Na part­ner­ském setká­ní Pet­řík Bro­kers v tře­boň­ském Prát­ru pro­bě­hl na závěr roku křest limi­to­va­né edi­ce kalen­dá­ře Nej­těž­ší rallye na svě­tě. Auto­rem špič­ko­vých sním­ků je písec­ký foto­graf Petr Lusk, pra­cu­jí­cí pro nej­lep­ší svě­to­vé týmy v moto­spor­tu. Jeho jmé­no je navždy spo­je­no s Rallye Dakar,… Celý článek

Na podzim přichází čas na zebezpečení chat a chalup

S nastá­va­jí­cím pod­zi­mem, kdy čeští cha­ta­ři a cha­lu­pá­ři houf­ně opouš­tě­jí své rekre­ač­ní nemo­vi­tos­ti, se prud­ce zvy­šu­je rizi­ko, že se tyto objek­ty sta­nou ter­čem zlo­dě­jů. Je pro­to dob­ré mys­let na opat­ře­ní, kte­rá pomo­hou rizi­ko tako­vé neví­ta­né návštěvy sní­žit, a záro­veň udě­lat vše pro to,… Celý článek

Jak Čechům škodí vítr, hromy a blesky a jak se proti nim brání?

Přes­to­že jmé­na Emma, Kyrill či Xaver půso­bí cel­kem přá­tel­sky, skrý­va­jí se za nimi orká­ny, kte­ré v posled­ních letech bez­lí­tost­ně pus­to­ši­ly Čes­kou repub­li­ku. Jak vyplý­vá z úda­jů Čes­ké aso­ci­a­ce pojiš­ťo­ven (ČAP), jen loň­ské vět­ry, včet­ně orká­nu Xaver, napácha­ly ško­dy ve výši 1,7 mili­ar­dy… Celý článek

 

Sledujte počasí