Potřebujete petrikbrokers.cz

Newsletter

TOP 30 pojišťovacích makléřů za 2013 v Česku dle oPojištění.cz

Loň­ský prv­ní roč­ník žeb­říč­ku TOP 30 pojiš­ťo­va­cích mak­lé­řů, kte­rý byl při­pra­ven redak­cí odbor­né­ho por­tá­lu oPojištění.cz na zákla­dě inspi­ra­ce u význam­ných pojiš­ťo­va­cích časo­pi­sů v USA (Busi­ness Insu­ran­ce) a Vel­ké Bri­tá­nii (Insu­ran­ce Times) vyvo­lal na čes­kém pojist­ném trhu vel­kou pozor­nost. Stej­ně jako obdob­né žeb­říč­ky v zahra­ni­čí,… Celý článek

Pojišťovny domlouvají přímou likvidaci škod

Pojiš­ťov­ny dojed­ná­va­jí malou revo­lu­ci na čes­kém trhu s povin­ným ruče­ním, pro­jekt tak­zva­né pří­mé likvi­da­ce škod. Pokud vše půjde hlad­ce, už od příští­ho roku by poško­ze­ní řidi­či při doprav­ní neho­dě nemu­se­li jed­nat o likvi­da­ci ško­dy s pojiš­ťov­nou viní­ka, ale se svou vlast­ní. Ta by… Celý článek

 

Sledujte počasí