Potřebujete petrikbrokers.cz

Pojišťovny domlouvají přímou likvidaci škod

Pojiš­ťov­ny dojed­ná­va­jí malou revo­lu­ci na čes­kém trhu s povin­ným ruče­ním, pro­jekt tak­zva­né pří­mé likvi­da­ce škod. Pokud vše půjde hlad­ce, už od příští­ho roku by poško­ze­ní řidi­či při doprav­ní neho­dě nemu­se­li jed­nat o likvi­da­ci ško­dy s pojiš­ťov­nou viní­ka, ale se svou vlast­ní. Ta by jim uhra­di­la ško­du, vyří­di­la admi­nis­tra­ti­vu a pení­ze vymá­ha­la sama na pojiš­ťov­ně viní­ka.

Pod­le šéfa Čes­ké aso­ci­a­ce pojiš­ťo­ven Tomá­še Síko­ry v řadě zemí svě­ta prin­cip pří­mé likvi­da­ce fun­gu­je. „Pojis­ti­te­lé se už na základ­ní myš­len­ce dohod­li, nyní je tře­ba dola­dit detai­ly, zejmé­na tech­nic­ké, a zále­ží na tom, jak rych­le bude jed­ná­ní pro­bí­hat. Reál­né je, že by se prin­cip pří­mé likvi­da­ce mohl ploš­ně uvést do pra­xe v roce 2013,“ řekl dení­ku E15 Síko­ra. Pří­pra­va ješ­tě potr­vá. „Ana­ly­zu­je­me, zda bude nut­né legisla­tiv­ní řeše­ní toho­to pro­jek­tu, dru­há věc je, že bude potře­ba posta­vit vypo­řá­da­cí cen­t­rum,“ upřes­nil Síko­ra.

Účast­ní­ci trhu pří­mou likvi­da­ci víta­jí. „Pro­jekt je na čes­kém pojist­ném trhu revo­luč­ní. Pro kli­en­ta to bude zna­me­nat výraz­nou úspo­ru času a admi­nis­tra­ti­vy s vyří­ze­ním pojist­né udá­los­ti a také bez­pro­blé­mo­vé a rych­lé uhra­ze­ní ško­dy,“ řekl maji­tel asi­s­tenč­ní služ­by SOS Assist Lukáš Meli­char. Pří­má likvi­da­ce na čes­kém trhu již exis­tu­je, ale je nesys­té­mo­vá. Někte­ré pojiš­ťov­ny ji nabí­ze­jí jako sou­část pro­duk­tu povin­né­ho ruče­ní.

Zájem o pří­mou likvi­da­ci škod ros­te. Nyní máme v prů­mě­ru 700 řidi­čů měsíč­ně, kte­ří ji vyu­ží­va­jí,“ řekl mluv­čí Čes­ké pojiš­ťov­ny Tomáš Zavo­ral. Čes­ká pojiš­ťov­na nabí­zí pří­mou likvi­da­ci škod od loň­ské­ho roku. Mohou ji vyu­žít všich­ni, kdo u ní mají povin­né ruče­ní. „Nej­vět­ší výho­dou je, že člo­věk může jed­nat s vlast­ní pojiš­ťov­nou, kte­rou zná. Lidé si čas­to stě­žo­va­li na komu­ni­ka­ci s cizím ústa­vem, toto je pro ně poho­dl­něj­ší,“ říká Zavo­ral.

Pojiš­ťov­na Koo­pe­ra­ti­va nabí­zí pří­mou likvi­da­ci v balíč­ku s mož­nos­tí zapůj­če­ní vozi­dla během opra­vy a dorov­ná­ní amor­ti­za­ce náhrad­ních dílů za pří­pla­tek 1200 korun roč­ně. „Neví­me, kte­rá z těch tří slo­žek je nej­lá­ka­věj­ší, je to ale v kaž­dém pří­pa­dě oblí­be­ný pro­dukt, kte­ré­ho se pro­da­lo zhru­ba 90 tisíc kusů,“ říká mluv­čí Koo­pe­ra­ti­vy Marek Vích.

Zdroj: E15

Comments are closed.

 

Sledujte počasí