Potřebujete petrikbrokers.cz

Na podzim přichází čas na zebezpečení chat a chalup

S nastá­va­jí­cím pod­zi­mem, kdy čeští cha­ta­ři a cha­lu­pá­ři houf­ně opouš­tě­jí své rekre­ač­ní nemo­vi­tos­ti, se prud­ce zvy­šu­je rizi­ko, že se tyto objek­ty sta­nou ter­čem zlo­dě­jů. Je pro­to dob­ré mys­let na opat­ře­ní, kte­rá pomo­hou rizi­ko tako­vé neví­ta­né návštěvy sní­žit, a záro­veň udě­lat vše pro to, aby nemo­vi­tost byla co nej­lé­pe chrá­ně­na před nepříz­ní poča­sí.

Rizi­ko, že nechtě­ná návště­va zaví­tá do rekre­ač­ní­ho objek­tu, je v pod­zim­ních a pře­de­vším zim­ních měsí­cích až dva­krát vyš­ší než během léta, kdy jsou cha­ty a cha­lu­py trva­le nebo v pra­vi­del­ných inter­va­lech obý­vá­ny. Čas­to se při­tom stá­vá, že ško­dy zjis­tí maji­te­lé rekre­ač­ních nemo­vi­tos­tí až s něko­li­ka­mě­síč­ním zpož­dě­ním, když se po ‚zim­ním spán­ku‘ opět vypra­ví na cha­tu nebo cha­lu­pu,“ uve­dl Micha­el Neu­wirth, ředi­tel odbo­ru pojiš­tě­ní majet­ku a odpo­věd­nos­ti ČSOB Pojiš­ťov­ny.

Své o tom vědí zvláš­tě maji­te­lé chat ve střed­ních Čechách, kte­ré jsou vykrá­dá­ny zda­le­ka nej­čas­tě­ji, ale jis­ti si nemo­hou být ani cha­ta­ři z jiných čás­tí země. Ze 4841 krá­de­ží vlou­pá­ním do chat, kte­ré se sta­ly během loň­ské­ho roku, jich na Stře­do­čes­ký kraj při­pa­dá čtvr­ti­na (1232). Nejmé­ně se vykrá­da­ly cha­ty v Kar­lo­var­ském kra­ji. Nema­lé jsou i ško­dy, kte­ré tak­to zlo­dě­ji způ­so­bí. Loni se vyšpl­ha­ly až na téměř 90 mili­o­nů korun.

Krá­de­že vlou­pá­ním do rekre­ač­ních objek­tů v roce 2013

(v závor­ce údaj o způ­so­be­ných ško­dách v tis. Kč)

Stře­do­čes­ký kraj

1 232 (25 608)

Jiho­čes­ký kraj

410 (7 656)

Libe­rec­ký kraj

409 (11 602)

Plzeň­ský kraj

385 (6 447)

Jiho­mo­rav­ský kraj

352 (5 137)

Ústec­ký kraj

346 (6 947)

Morav­sko­slez­ský kraj

312 (5 008)

Pra­ha hl. měs­to

271 (5 758)

Krá­lo­vé­hra­dec­ký kraj

252 (3 321)

Kraj Vyso­či­na

214 (3 232)

Olo­mouc­ký kraj

176 (2 034)

Par­du­bic­ký kraj

167 (2 459)

Zlín­ský kraj

163 (2 781)

Kar­lo­var­ský kraj

152 (1 956)

Cel­kem

4841 (89 946)

Pra­men: ČSOB Pojiš­ťov­na na zákla­dě sta­tis­tik Poli­cie ČR

Desa­te­ro rad, jak před­chá­zet ško­dám v cha­tě či cha­lu­pě

  1. vypus­tit vodu z boj­le­ru, kot­le, čer­pa­dla, potru­bí, neboť by moh­la zamrz­nout a tato zaří­ze­ní poni­čit (roz­trh­nout)
  2. vypnout pří­vo­dy vody, elektři­ny, ply­nu
  3. zkon­t­ro­lo­vat stav hro­mosvo­du
  4. zkon­t­ro­lo­vat stře­chu, není-li poško­ze­na, aby nedo­šlo k zate­če­ní, a střeš­ní latě, trá­my, zda­li jsou v pořád­ku a vydr­ží pří­pad­ný nápor sně­hu, zkon­t­ro­lo­vat těs­nost oken a dve­ří
  5. che­mi­ká­lie (ben­zin, olej…) odvézt, zlik­vi­do­vat nebo pone­chat v jiném pro­sto­ru (napří­klad v kůl­ně)
  6. odstra­nit zby­teč­né záso­by potra­vin, kte­ré by moh­ly při­lá­kat hlo­dav­ce
  7. očis­tit stře­chu od spa­da­né­ho lis­tí, vyčis­tit oka­py
  8. peč­li­vě zamknout všech­ny dve­ře nemo­vi­tos­ti a zavřít okna, popří­pa­dě je zajis­tit oke­ni­ce­mi, pro­vě­řit funkč­nost pet­lic, zamy­ka­cích sys­té­mů, oke­nic
  9. cen­né věci (napří­klad elek­tro­ni­ku, jízd­ní kola, nářa­dí…) po sezo­ně odvézt
  10. pokud to situ­a­ce umož­ňu­je, zajis­tit pra­vi­del­nou kon­t­ro­lu objek­tu ale­spoň jed­nou za měsíc, radě­ji však čas­tě­ji, napří­klad po domluvě se sou­se­dem

Neza­po­mí­nej­me na pojiš­tě­ní 

K pre­ven­tiv­ním opat­ře­ním pat­ří i pojiš­tě­ní rekre­ač­ní nemo­vi­tos­ti. To sice neza­brá­ní vzni­ku ško­dy, ale pomů­že ale­spoň finanč­ně s odstra­ňo­vá­ním jejích násled­ků, popří­pa­dě umož­ní poří­dit si věci nové bez citel­né­ho dopa­du na rodin­ný roz­po­čet.

Pojiš­tě­ní rekre­ač­ních chat a cha­lup lze obvykle sjed­nat pro­ti stej­ným rizi­kům jako pojiš­tě­ní rodin­ných domů. Kaž­dá cha­ta nebo cha­lu­pa by urči­tě měla mít pojiš­tě­ní pro pří­pad požá­ru a výbuchu, zejmé­na pak pokud jsou kon­strukč­ní prv­ky budo­vy ze dře­va nebo pokud se k vytá­pě­ní či vaře­ní pou­ží­vá stla­če­ný plyn (napří­klad pro­pan-butan).

Dal­ším pojiš­tě­ním, na něž by správ­ný cha­tař nebo cha­lu­pář neměl zapo­me­nout, je pojiš­tě­ní pro pří­pad krupo­bi­tí, vichři­ce a nad­měr­né tíhy sně­hu nebo námra­zy. Nej­čas­těj­ší pří­rod­ní ško­dy, kte­ré u chat a cha­lup pojiš­ťov­ny regis­tru­jí, jsou prá­vě ško­dy způ­so­be­né těmi­to pojist­ný­mi nebez­pe­čí­mi, a jak uka­zu­jí sta­tis­ti­ky posled­ních let, čet­nost těch­to škod kvů­li nevy­zpy­ta­tel­né­mu poča­sí narůs­tá.

Pokud se cha­ta nebo cha­lu­pa nachá­zí v blíz­kos­ti lesa nebo u ní sto­jí vzrost­lé stro­my, mělo by se sjed­ná­va­né pojiš­tě­ní vzta­ho­vat i na ško­dy způ­so­be­né pádem stro­mů. A pro­to­že hod­ně chat v minu­los­ti vyrost­lo na bře­zích řek, poto­ků a ryb­ní­ků, roz­hod­ně by zod­po­věd­ný cha­tař neměl zapo­me­nout ani na pojiš­tě­ní povod­ně a zápla­vy.

ČSOB Pojiš­ťov­na nabí­zí i spe­ci­ál­ní pojiš­tě­ní zahrad­ní archi­tek­tu­ry (okras­ných stro­mů, keřů, živých plo­tů, tráv­ní­ku, jezí­rek, kvě­ti­no­vých záho­nů či ska­lek).

Kro­mě toho je nut­né pama­to­vat i na „lid­ský fak­tor“ a pojis­tit nemo­vi­tost také pro­ti krá­de­ži a van­da­lis­mu. Důle­ži­té je napří­klad, aby se pojiš­tě­ní vzta­ho­va­lo i na ško­dy, kte­ré pacha­tel způ­so­bí při vlou­pá­ní tře­ba roz­bi­tím oken, poško­ze­ním oke­nic nebo dve­ří.

Pojiš­tě­ní cha­ty nebo cha­lu­py se obvykle vzta­hu­je pou­ze na hlav­ní nemo­vi­tost. Pokud k ní pat­ří i něja­ké ved­lej­ší stav­by, jako napří­klad oplo­ce­ní, stud­na, samo­stat­ná garáž, bazén nebo čis­tič­ka odpad­ních vod, je nut­né je při­po­jis­tit, což se dá ale zpra­vi­dla snad­no udě­lat v rám­ci jed­né pojist­né smlou­vy.

Výše uve­de­ná pojiš­tě­ní chrá­ní vlast­ní objekt (stav­bu), nut­né je však mys­let i na jeho vnitř­ní vyba­ve­ní, pro jehož pojiš­tě­ní pro­ti krá­de­žím i živel­ním ško­dám pla­tí více­mé­ně stej­ná pra­vi­dla jako pro pojiš­tě­ní stav­by.

Zdroj: ČSOB pojiš­ťov­na

Comments are closed.

 

Sledujte počasí