Potřebujete petrikbrokers.cz

Základní údaje

Pet­řík Bro­kers, a.s., V. Tali­cha 1807/14, 370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce, tel.: 387 983 652/4,
e-mail: zc.sr1591350599ekorb1591350599kirte1591350599p@kir1591350599tep1591350599, IČ: 260 35 570. Spo­leč­nost je zapsá­na v obchod­ním
rejstří­ku vede­né­ho Kraj­ským sou­dem v Čes­kých Budě­jo­vi­cích, oddíl B, vlož­ka 1848.

Před­se­da před­sta­ven­stva Vác­lav Pet­řík
mobil: 608 976 800, e-mail: zc.sr1591350599ekorb1591350599kirte1591350599p@kir1591350599tep1591350599

Spo­leč­nost Pet­řík Bro­kers, a.s. je regis­tro­vá­na Čes­kou národ­ní ban­kou /ČNB/ pod­le záko­na č. 170/2018 Sb., § 6, jako samo­stat­ný zpro­střed­ko­va­tel.

Spo­leč­nost má uza­vře­no pro­fes­ní pojiš­tě­ní v násle­du­jí­cím roz­sa­hu:

  • pojiš­tě­ní odpo­věd­nos­ti za ško­du zpro­střed­ko­va­te­le pojiš­tě­ní – v cel­ko­vé výši 1,3 mil. Eur se spo­lu­účas­tí 5.000,- Kč

Infor­ma­ce o kon­tak­tech na jed­not­li­vé mak­lé­ře (váza­né zástup­ce) a zpro­střed­ko­va­te­le likvi­da­ce jsou uve­de­ny v sek­ci kon­tak­ty.


PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

1993 Morav­sko­slez­ská Koo­pe­ra­ti­va pojiš­ťov­na a.s.

1994 Čes­ká Koo­pe­ra­ti­va pojiš­ťov­na a.s.

1996 Rai­f­fe­i­sen pojiš­ťo­va­cí mak­léř­ství s.r.o.

 

Sledujte počasí