Potřebujete petrikbrokers.cz

Povinné informace

Povinné informace pro klienty podle § 88 zákona číslo 170/2018 Sb.

Obchod­ní fir­ma: Pet­řík Bro­kers, a.s.
IČ: 260 35 570
Síd­lo fir­my: V.Talicha 1807/14, 370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
Odpo­věd­ná oso­ba: Vác­lav Pet­řík – před­se­da před­sta­ven­stva

Pet­řík Bro­kers, a.s. pro­vo­zu­je čin­nost zpro­střed­ko­vá­ní pojiš­tě­ní jako samo­stat­ný zpro­střed­ko­va­tel s pomo­cí váza­ných zástup­ců.

Samo­stat­ný zpro­střed­ko­va­tel i váza­ní zástup­ci jsou zapsá­ni v regis­t­ru pojiš­ťo­va­cích zpro­střed­ko­va­te­lů vede­ném Čes­kou národ­ní ban­kou.

Pro vyří­ze­ní stíž­nos­tí je mož­né obrá­tit se pří­mo na odpo­věd­nou oso­bu – před­se­du před­sta­ven­stva (tele­fo­nic­ké spo­je­ní: 608 976 800, mail: zc.sr1591352828ekorb1591352828kirte1591352828p@kir1591352828tep1591352828). 

Dále je mož­né obrá­tit se na Čes­kou národ­ní ban­ku (www.cnb.cz), Čes­kou obchod­ní inspek­ci (www.coi.cz), ombud­sma­na Čes­ké aso­ci­a­ce pojiš­ťo­ven (www.ombudsmancap.cz), v pří­pa­dě život­ní­ho pojiš­tě­ní též na finanč­ní­ho arbit­ra (www.finarbitr.cz).

V pří­pa­dě dis­tri­buce pojiš­tě­ní v posta­ve­ní pojiš­ťo­va­cí mak­léř je zastou­pe­ným zákaz­ník

V pří­pa­dě dis­tri­buce pojiš­tě­ní v posta­ve­ní pojiš­ťo­va­cí agent jsou zastou­pe­ným pojiš­ťov­ny, uve­de­né v regis­t­ru pojiš­ťo­va­cích zpro­střed­ko­va­te­lů, vede­ném Čes­kou národ­ní ban­kou. Kon­krét­ní nabíd­ky, resp. dal­ší infor­ma­ce od pojiš­ťo­ven jsou pro jed­not­li­vá pojiš­tě­ní vždy řád­ně ozna­če­ny jmé­nem zastou­pe­né­ho.

V pří­pa­dě váza­ných zástup­ců je zastou­pe­ným samo­stat­ný zpro­střed­ko­va­tel, tj. Pet­řík Bro­kers, a.s.

Jmé­na pojiš­ťo­ven, pro kte­ré jsou samo­stat­ný zpro­střed­ko­va­tel i váza­ní zástup­ci opráv­ně­ni dis­tri­bu­o­vat pojiš­tě­ní v posta­ve­ní pojiš­ťo­va­cí agent, jsou uve­de­na v regis­t­ru pojiš­ťo­va­cích zpro­střed­ko­va­te­lů. Pojiš­ťo­va­cí zpro­střed­ko­va­tel sdě­lí kli­en­to­vi na požá­dá­ní, s jaký­mi pojiš­ťov­na­mi má aktu­ál­ně uza­vřen smluv­ní vztah.

Pet­řík Bro­kers, a.s., ani jeho váza­ní zástup­ci, nema­jí pří­mý nebo nepří­mý podíl na hla­so­va­cích prá­vech nebo základ­ním kapi­tá­lu žád­né pojiš­ťov­ny.

Žád­ná pojiš­ťov­na nebo oso­ba ovlá­da­jí­cí danou pojiš­ťov­nu nemá pří­mý nebo nepří­mý podíl na hla­so­va­cích prá­vech nebo základ­ním kapi­tá­lu Pet­řík Bro­kers, a.s. nebo jeho váza­ných zástup­ců.

Pet­řík Bro­kers, a.s. je odmě­ňo­ván pro­viz­ním způ­so­bem. Váza­ní zástup­ci jsou odmě­ňo­vá­ni samo­stat­ným zpro­střed­ko­va­te­lem.

Pet­řík Bro­kers, a.s. je odmě­ňo­ván pojiš­ťov­nou. V pří­pa­dě, že by mělo být odmě­ňo­vá­no zákaz­ní­kem, může tak nastat výhrad­ně na zákla­dě pře­dem uza­vře­né, obou­stran­ně pode­psa­né písem­né smlou­vy mezi Pet­řík Bro­kers, a.s. a zákaz­ní­kem, kde bude tato sku­teč­nost výslov­ně uve­de­na.

V pří­pa­dě, že by měl být Pet­řík Bro­kers, a.s. odmě­ňo­ván pří­mo zákaz­ní­kem, může tak nastat výhrad­ně na zákla­dě pře­dem uza­vře­né, obou­stran­ně pode­psa­né písem­né smlou­vy mezi Pet­řík Bro­kers, a.s. a zákaz­ní­kem, kde bude tato sku­teč­nost výslov­ně uve­de­na a to včet­ně výše odmě­ny, kte­rá může být sta­no­ve­na pev­nou část­kou nebo hodi­no­vou saz­bou nebo pro­viz­ní saz­bou (např. poplat­kem z úspěš­nos­ti).

 

Sledujte počasí