Potřebujete petrikbrokers.cz

Milníky

1997 Zalo­že­ní pojiš­ťo­va­cí­ho mak­léř­ství M&P Bro­kes spol. s r.o.

2006 Zalo­že­ní pojiš­ťo­va­cí­ho mak­léř­ství Pet­řík Bro­kers s.r.o.

2007 Člen­ství v Okres­ní agrár­ní komo­ře Čes­ké Budě­jo­vi­ce

2009 Člen­ství v Aso­ci­a­ci čes­kých pojiš­ťo­va­cích mak­lé­řů

2009 Člen­ství v Jiho­čes­ké hos­po­dář­ské komo­ře

2009 Posí­le­ní sta­bi­li­ty spo­leč­nos­ti změ­nou práv­ní sub­jek­ti­vi­ty na akci­o­vou spo­leč­nost

2009 Ote­vře­ní obchod­ní kan­ce­lá­ře v Pís­ku

2009 Ote­vře­ní obchod­ní kan­ce­lá­ře v Tábo­ře

2010 Ote­vře­ní obchod­ní kan­ce­lá­ře ve Stra­ko­ni­cích

2011 Ote­vře­ní obchod­ní kan­ce­lá­ře ve Vodňa­nech

2011 Ote­vře­ní hlav­ní kan­ce­lá­ře spo­leč­nos­ti v cen­t­ru Čes­kých Budě­jo­vic

2012 Spuš­tě­ní nové­ho soft­ware pro sprá­vu a říze­ní

2013 Zahá­je­ní pro­jek­tu digi­ta­li­za­ce doku­men­tů

2014 Digi­ta­li­zo­vá­ní doku­men­tů pro onli­ne vzdá­le­ný pří­stup

2014 Ote­vře­ní obchod­ní­ho zastou­pe­ní v Havlíč­ko­vě Bro­dě a Tře­bo­ni

2015 Pře­stě­ho­vá­ní síd­la spo­leč­nos­ti a cen­t­rá­ly do nových repre­zen­ta­tiv­něj­ších pro­stor

2018 Člen­ství v Komo­ře pojiš­ťo­va­cích zpro­střed­ko­va­te­lů

 

Sledujte počasí