Potřebujete petrikbrokers.cz

Informace o zásadách zpracování osobních údajů

Ten­to doku­ment obsa­hu­je infor­ma­ce o zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů a pou­če­ní o prá­vech sub­jek­tů úda­jů dle obec­né­ho naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů č. 2016/679/EU (GDPR). 

1. Pet­řík Bro­kers, a.s.
zalo­že­ná v roce 2006 je spo­leč­nos­tí posky­tu­jí­cí služ­by v oblas­ti pojiš­ťov­nic­tví v sou­la­du plat­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy, zejmé­na se záko­nem č. 170/2018 Sb., o dis­tri­buci pojiš­tě­ní a zajiš­tě­ní, a to s regis­tra­cí u ČNB jako samo­stat­ný zpro­střed­ko­va­tel s tím, že ve vaz­bě na cha­rak­ter posky­to­va­ných slu­žeb má posta­ve­ní zpra­co­va­te­le osob­ních úda­jů zejmé­na pro pří­pa­dy sjed­ná­vá­ní pojist­ných pro­duk­tů jako pojiš­ťo­va­cí agent a v rám­ci kli­ent­ské­ho ser­vi­su a dále posta­ve­ní správ­ce osob­ních úda­jů zejmé­na pro pří­pa­dy čin­nos­tí smě­řu­jí­cích ke zpro­střed­ko­vá­ní sjed­ná­vá­ní pojist­ných pro­duk­tů jako pojiš­ťo­va­cí mak­léř a v rám­ci pří­prav­ných návrhů smě­řu­jí­cích k uza­vře­ní pojist­ných pro­duk­tů s tím, že toto jeho posta­ve­ní se odvo­zu­je od kon­krét­ních pří­pa­dů zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů.

Akci­o­vá spo­leč­nost Pet­řík Bro­kers, a.s. si dovo­lu­je svo­je kli­en­ty a zájem­ce o služ­by v oblas­ti pojiš­ťov­nic­tví ubez­pe­čit o tom, že ochra­na a zákon­nost zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, úda­jů o pojiš­tě­ní a ochra­na sou­kro­mí pat­ří mezi pri­o­ri­ty spo­leč­nos­ti. 

2. Kon­takt­ní úda­je
Pet­řík Bro­kers, a.s.
síd­lo: V.Talicha1807/14, 370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce,
IČ: 26035570, DIČ: CZ 26035570
zápis v obch. rejstří­ku – spis. zn.: B 1848 vede­ná u Kraj­ské­ho sou­du v Čes­kých Budě­jo­vi­cích
ID dato­vé schrán­ky: 9wi4j9
webo­vá strán­ka: www.petrikbrokers.cz
e-mail: zc.sr1591348560ekorb1591348560kirte1591348560p@kir1591348560tep1591348560 

3. Úče­ly a práv­ní základ zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů
Vaše osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny v nezbyt­ném roz­sa­hu pro násle­du­jí­cí úče­ly:

 • před­klá­dá­ní nabí­dek pojist­ných pro­duk­tů a pro­vá­dě­ní pří­prav­ných pra­cí smě­řu­jí­cích k uza­vře­ní pojist­ných smluv na zákla­dě zjiš­ťo­vá­ní potřeb, tes­tů vhod­nos­ti a při­mě­ře­nos­ti,
 • uza­ví­rá­ní pojist­ných smluv dle Vašich poža­dav­ků,
 • zajiš­ťo­vá­ní kli­ent­ské­ho ser­vi­su ve vzta­hu k pojist­ným smlou­vám, sprá­va pojist­ných smluv a vyři­zo­vá­ní náro­ků a plně­ní z pojist­ných smluv,
 • sprá­va databáze/evidence kli­en­tů a zájem­ců o pojiš­tě­ní, mar­ke­ting,
 • plně­ní povin­nos­tí dle plat­ných práv­ních před­pi­sů.
 • Vaše osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny na zákla­dě uve­de­ných práv­ních zákla­dů:
 • plně­ní smlou­vy, plně­ní práv­ní povin­nos­ti a opráv­ně­né­ho zájmu ve smys­lu čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR,
 • udě­le­ní sou­hla­su ve smys­lu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

4. Zdro­je a kate­go­rie zpra­co­vá­va­ných osob­ních úda­jů
Vaše osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny z těch­to zdro­jů:

 • pří­mo od Vás, od našich kli­en­tů a zájem­ců o pojiš­tě­ní,
 • od tře­tích stran, jako např. stát­ní a veřej­no­práv­ní orgá­ny, pojiš­ťov­ny, pod­ří­ze­ní pojiš­ťo­va­cí zpro­střed­ko­va­te­lé, ban­kov­ní ústa­vy, zaměst­na­va­te­lé, zákon­ní zástup­ci, práv­ní sub­jek­ty sjed­ná­va­jí­cí ve Váš pro­spěch pojiš­tě­ní,
 • z veřej­ně dostup­ných data­bá­zí.
 • Vaše osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny v nezbyt­ném roz­sa­hu, zejmé­na pokud jde o násle­du­jí­cí kate­go­rie osob­ních úda­jů:
 • jmé­no, pří­jme­ní, titul,
 • datum naro­ze­ní, rod­né čís­lo,
 • adre­sa trva­lé­ho pobytu/bydliště, doru­čo­va­cí adre­sa, adre­sa elek­tro­nic­ké poš­ty, tele­fon­ní čís­lo,
 • čís­lo ban­kov­ní­ho účtu a kód ban­ky,
 • čís­lo úřed­ní­ho dokla­du, datum vydá­ní a plat­nos­ti úřed­ní­ho dokla­du,
 • pod­pis,
 • stát­ní občan­ství,
 • rodin­ný stav, pohla­ví, pro­fe­se, úda­je o zdra­vot­ním sta­vu,
 • úda­je pro oce­ně­ní rizi­ka při vstu­pu do pojiš­tě­ní, úda­je pro vyhod­no­ce­ní potřeb a posou­ze­ní vhod­nos­ti pojiš­tě­ní, kal­ku­la­ce pojiš­tě­ní, úda­je pro uplat­ňo­vá­ní Vašich náro­ků a plně­ní z pojist­ných smluv, his­to­rie změn osob­ních úda­jů,
 • plná moc k zastu­po­vá­ní,
 • kopie pojist­ných smluv a s nimi spo­je­ných regis­trač­ních a změ­no­vých for­mu­lá­řů a dodat­ků,
 • kopie vel­ké­ho tech­nic­ké­ho prů­ka­zu vozi­dla,
 • podo­ba (obli­čej i celá posta­va) a dal­ší úda­je zjis­ti­tel­né z video kamer umís­tě­ných v pro­vo­zov­ně spo­leč­nos­ti pro zabez­pe­če­ní pro­stor pro zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů a opráv­ně­ných zájmů,
 • dal­ší úda­je, nezbyt­ně sou­vi­se­jí­cí s vyu­ží­va­ním našich slu­žeb a pojiš­ťo­ven nebo úda­je, kte­ré nám v prů­bě­hu vyu­ží­vá­ní slu­žeb sdě­lu­je­te.

5. Kate­go­rie sub­jek­tů osob­ních úda­jů
Sub­jek­tem úda­jů je fyzic­ká oso­ba, jíž se osob­ní úda­je týka­jí, kon­krét­ně:

 • pojiš­tě­ný, pojist­ník, zájem­ce o pojiš­tě­ní,
 • smluv­ní part­ner, sub­jekt v před­smluv­ním vzta­hu,
 • pod­ří­ze­ný pojiš­ťo­va­cí zpro­střed­ko­va­tel,
 • zaměst­na­nec a ucha­zeč o zaměst­ná­ní,
 • žada­tel, taza­tel,
 • plát­ce, pří­jem­ce,
 • opráv­ně­ný, povin­ný, poško­ze­ný,
 • účast­ník říze­ní.

6. Kate­go­rie zpra­co­va­te­lů a pří­jem­ců osob­ních úda­jů
Vaše osob­ní úda­je mohou být v nezbyt­ném roz­sa­hu poskyt­nout těm­to tře­tím oso­bám v závis­los­ti na posky­to­va­ných služ­bách, plně­ní práv­ní povin­nos­ti a opráv­ně­né­ho zájmu:

 • pojiš­ťov­ny, o jejichž pojiš­tě­ní máte zájem nebo s nimiž máte sjed­ná­no pojiš­tě­ní,
 • stát­ní a veřej­no­práv­ní orgá­ny,
 • ban­kov­ní ústa­vy,
 • exter­ní sub­jek­ty, jimiž jsou zejmé­na sub­jek­ty posky­tu­jí­cí IT služ­by a zajiš­ťu­jí­cí bez­peč­nost našich infor­mač­ních sys­té­mů a tech­no­lo­gií, sub­jek­ty účet­nic­tví, audi­tu a daňo­vé­ho pora­den­ství, pod­ří­ze­ní pojiš­ťo­va­cí zpro­střed­ko­va­te­lé, sub­jek­ty ško­le­ní a vzdě­lá­vá­ní, sub­jek­ty práv­ní­ho zastou­pe­ní a znal­ci, zejmé­na při vyři­zo­vá­ní zpro­střed­ko­vá­ní pojist­ných udá­los­tí.

Vaše osob­ní úda­je nebu­dou poskyt­nu­ty tře­tím oso­bám ze zemí mimo EU a EHP bez Vaše­ho sou­hla­su, nebo pokud plat­né práv­ní před­pi­sy nesta­no­ví jinak.

7. Způ­sob zpra­co­vá­ní a zabez­pe­če­ní ochra­ny osob­ních úda­jů
Vaše osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny auto­ma­ti­zo­va­ným a neau­to­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem v tiš­tě­né nebo elek­tro­nic­ké podo­bě, a to za dodr­že­ní všech bez­peč­nost­ních zásad pro sprá­vu a zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů. Za tím­to úče­lem jsou při­ja­ta nezbyt­ná tech­nic­ko­or­ga­ni­zač­ní opat­ře­ní k zajiš­tě­ní ochra­ny osob­ních úda­jů, zejmé­na opat­ře­ní, aby nemoh­lo dojít k neo­práv­ně­né­mu nebo naho­di­lé­mu pří­stu­pu k osob­ním úda­jům, jejich změ­ně, zni­če­ní či ztrá­tě, neo­práv­ně­ným pře­no­sům, k jejich neo­práv­ně­né­mu zpra­co­vá­ní, jakož i k jiné­mu zne­u­ži­tí osob­ních úda­jů. Veš­ke­ré sub­jek­ty, kte­rým mohou být osob­ní úda­je zpří­stup­ně­ny, respek­tu­jí prá­vo sub­jek­tů úda­jů na ochra­nu sou­kro­mí a jsou povin­ny postu­po­vat dle plat­ných práv­ních před­pi­sů týka­jí­cích se ochra­ny osob­ních úda­jů. Osob­ní úda­je jsou ulo­že­ny v data­bá­zích na zabez­pe­če­ných ser­ve­rech, na kte­ré mají pří­stup pou­ze naši pra­cov­ní­ci či pově­ře­ní zpra­co­va­te­lé, a to pou­ze v roz­sa­hu nut­ném k plně­ní jejich pra­cov­ních povin­nos­tí. Veš­ke­ré pří­stu­py a mani­pu­la­ce s daty v našich data­bá­zích jsou moni­to­ro­vá­ny a logo­vá­ny, je zajiš­tě­na anti­vi­ro­vá ochra­na a sys­tém bez­peč­nost­ní­ho zálo­ho­vá­ní dat. Naše spo­leč­nost při­ja­la opat­ře­ní k zajiš­tě­ní neu­stá­lé důvěr­nos­ti, inte­gri­ty, dostup­nos­ti a odol­nos­ti sys­té­mů a zpra­co­vá­ní, schop­nost obno­vit dostup­nost osob­ních úda­jů a pří­stup k nim včas v pří­pa­dech fyzic­kých a tech­nic­kých inci­den­tů. Pro­sto­ry, kde jsou Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­ny jsou dosta­teč­ně mecha­nic­ky zabez­pe­če­ny, jakož i kame­ro­vým sys­té­mem. Dovo­lu­je­me si Vás infor­mo­vat, že se pojiš­ťov­na zejmé­na oka­mži­kem uza­vře­ní pojist­né smlou­vy stá­vá správ­cem Vašich osob­ních úda­jů a jejich dal­ší zpra­co­vá­ní na jejich stra­ně a zabez­pe­če­ní se řídí postu­py a zása­da­mi pojiš­ťov­ny, GDPR a plat­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy

8. Povin­nost mlčen­li­vos­ti
Pet­řík Bro­kers, a.s. se zava­zu­je k mlčen­li­vos­ti dle pod­mí­nek GDPR ohled­ně zpra­co­vá­va­ných osob­ních úda­jů a o bez­peč­nost­ních opat­ře­ních, jejich zve­řej­ně­ní by ohro­zi­lo zabez­pe­če­ní osob­ních úda­jů, když tato povin­nost mlčen­li­vos­ti trvá i po ukon­če­ní pojist­né smlou­vy nebo posky­to­vá­ní slu­žeb, pokud pojist­ná smlou­va nebo obec­ně závaz­né práv­ní před­pi­sy nesta­no­ví jinak.

9. Doba zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů
Při naklá­dá­ní s Vaši­mi úda­ji ctí­me pra­vi­dla dato­vé mini­ma­li­za­ce. To zna­me­ná, že máme nasta­ve­na přís­ná vnitř­ní pra­vi­dla archi­va­ce, kte­rá zajiš­ťu­jí, že úda­je nedr­ží­me déle, než je to nezbyt­né. V sou­la­du se lhůta­mi uve­de­ný­mi v pří­sluš­ných smlou­vách, práv­ních před­pi­sech a vnitř­ních před­pi­sech jde o dobu nezbyt­ně nut­nou k zajiš­tě­ní práv a povin­nos­tí ply­nou­cích jak ze smluv, opráv­ně­ných zájmů, plně­ní práv­ní povin­nos­ti, tak i z pří­sluš­ných práv­ních před­pi­sů, nejdéle však 10 let od nezbyt­né posled­ní ope­ra­ce s úda­ji. Poskyt­nu­tí slu­žeb není pod­mí­ně­no sou­hla­sem se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a může­te tedy sou­hlas s ucho­vá­vá­ním a zpra­co­vá­vá­ním osob­ních úda­jů zpra­co­vá­va­ných na zákla­dě Vaše­ho sou­hla­su nebo se zasí­lá­ním obchod­ních sdě­le­ní kdy­ko­liv odvo­lat, a to tak, že zašle­te spo­leč­nos­ti dopi­sem nebo na adre­su elek­tro­nic­ké poš­ty dle kon­takt­ních úda­jů uve­de­ných v odst. 2. Tím­to odvo­lá­ním sou­hla­su však není dotče­no zpra­co­vá­ní nezbyt­ných osob­ních úda­jů pro­vá­dě­né pro úče­ly spl­ně­ní smlou­vy, plně­ní práv­ní povin­nos­ti nebo opráv­ně­ných zájmů dle pří­sluš­ných usta­no­ve­ní GDPR a dal­ších plat­ných práv­ních před­pi­sů. Pojist­né smlou­vy, záznam o jed­ná­ní a dal­ší sou­vi­se­jí­cí doku­men­ty a infor­ma­ce archi­vu­je­me z titu­lu spl­ně­ní smlou­vy, práv­ní povin­nos­ti a opráv­ně­né­ho zájmu za úče­lem poskyt­nu­tí zákaz­nic­ké péče a řeše­ní násled­ných dota­zů, stíž­nos­tí a rekla­ma­cí ze stra­ny kli­en­tů a také za úče­lem dolo­že­ní doku­men­tů na vyžá­dá­ní dohle­do­vý­mi a kon­t­rol­ní­mi orgá­ny (zejmé­na ČNB), kte­ré mohou kon­t­ro­lo­vat jak naši čin­nost obec­ně, tak pro­šet­řo­vat kon­krét­ní smlou­vu a způ­sob její­ho uza­vře­ní např. z důvo­du pode­zře­ní ze spáchá­ní pojist­né­ho pod­vo­du pojist­ní­kem. Samot­ný doku­ment pojist­né smlou­vy je pro nás sou­čas­ně účet­ním dokla­dem, pro­to­že jsme ve smluv­ně sjed­na­ných pří­pa­dech inkas­ní zpro­střed­ko­va­tel.

10. Prá­va sub­jek­tu úda­jů
V sou­la­du s před­pi­sy pro ochra­nu osob­ních úda­jů máte tato prá­va:

 • PRÁVO NA PŘÍSTUP k osob­ním úda­jům, což zna­me­ná, že si může­te kdy­ko­liv požá­dat o potvr­ze­ní naší spo­leč­nos­ti, zda osob­ní úda­je, kte­ré se Vás týka­jí, jsou či nejsou zpra­co­vá­vá­ny, a pokud jsou, pak za jaký­mi úče­ly, v jakém roz­sa­hu, komu jsou zpří­stup­ně­ny, jak dlou­ho budou zpra­co­vá­vá­ny, zda máte prá­vo na opra­vu, výmaz, ome­ze­ní zpra­co­vá­ní či vznést námit­ku, odkud osob­ní úda­je byly zís­ká­ny, a zda dochá­zí na zákla­dě zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů k auto­ma­tic­ké­mu roz­ho­do­vá­ní, včet­ně pří­pad­né­ho pro­fi­lo­vá­ní. Také máte prá­vo zís­kat kopii Vašich osob­ních úda­jů, při­čemž za poskyt­nu­tí může­me poža­do­vat při­mě­ře­nou úhra­du admi­nis­tra­tiv­ních nákla­dů.
 • PRÁVO NA OPRAVU osob­ních úda­jů, což zna­me­ná, že může­te požá­dat naši spo­leč­nost o opra­vu či dopl­ně­ní osob­ních úda­jů, pokud by byly nepřes­né či neú­pl­né.
 • PRÁVO NA VÝMAZ osob­ních úda­jů, což zna­me­ná, že spo­leč­nost vyma­že Vaše osob­ní úda­je pokud (i) již nejsou potřeb­né pro úče­ly, pro kte­ré byly zpra­co­vá­vá­ny, (ii) odvo­lá­te sou­hlas a nee­xis­tu­je žád­ný dal­ší opráv­ně­ný důvod pro zpra­co­vá­ní (iii) vzne­se­te námit­ky pro­ti zpra­co­vá­ní a nee­xis­tu­jí žád­né pře­va­žu­jí­cí opráv­ně­né důvo­dy pro zpra­co­vá­ní (iv) zpra­co­vá­ní je pro­ti­práv­ní nebo (v) to uklá­dá zákon­ná povin­nost.
 • PRÁVO NA OMEZENÍ zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, což zna­me­ná, že dokud se nevy­ře­ší spor­né otáz­ky ohled­ně zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů, kon­krét­ně pokud (i) popí­rá­te přes­nost osob­ních úda­jů, (ii) zpra­co­vá­ní je pro­ti­práv­ní, ale mís­to výma­zu osob­ních úda­jů chce­te jejich zpra­co­vá­ní pou­ze ome­zit, (iii) spo­leč­nost již osob­ní úda­je nepo­tře­bu­je pro úče­ly zpra­co­vá­ní, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vzne­se­na námit­ka pro­ti zpra­co­vá­ní.
 • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST úda­jů, což zna­me­ná, že máte prá­vo zís­kat Vaše osob­ní úda­je, kte­ré jste poskyt­li spo­leč­nos­ti se sou­hla­sem ke zpra­co­vá­ní nebo pro úče­ly plně­ní smlou­vy, ve struk­tu­ro­va­ném, běž­ně pou­ží­va­ném a stro­jo­vě čitel­ném for­má­tu, a, je-li to tech­nic­ky pro­ve­di­tel­né, máte prá­vo, aby spo­leč­nost tyto úda­je pře­da­la jiné­mu správ­ci.
 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU pro­ti zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, což zna­me­ná, že může­te u spo­leč­nos­ti, a.s. podat písem­nou či elek­tro­nic­kou námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní svých Osob­ních úda­jů, čímž způ­so­bí­te, že spo­leč­nost osob­ní úda­je dále nezpra­co­vá­vá, pokud nepro­ká­že závaž­né opráv­ně­né důvo­dy pro zpra­co­vá­ní, kte­ré pře­va­žu­jí nad Vaši­mi zájmy nebo prá­vy a svo­bo­da­mi.
 • ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ s tím, že osob­ní úda­je, kte­ré od Vás poža­du­je­me pro posky­to­vá­ní slu­žeb, nám může­te odmít­nout poskyt­nout. Pokud jde ale o tako­vé úda­je, jejichž poskyt­nu­tí je z Vaší stra­ny nezbyt­né, nemů­že­me vám sou­vi­se­jí­cí služ­bu poskyt­nout.
 • ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM v pří­pa­dech, kdy ke zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů vyža­du­je­me Váš sou­hlas, jste opráv­ně­ni ten­to sou­hlas kdy­ko­li odvo­lat. Odvo­lá­ní sou­hla­su nemá vliv na zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů po dobu, co byl ten­to sou­hlas Vámi plat­ně udě­len, ani na zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů z jiných práv­ních důvo­dů, pokud se apli­ku­jí (např. dodr­žo­vá­ní práv­ních povin­nos­tí, smlou­vy nebo pro úče­ly našich opráv­ně­ných zájmů).

Veš­ke­rá svá prá­va, sta­no­ve­ná v před­cho­zích odstav­cích, může­te uplat­nit u spo­leč­nos­ti, buď­to písem­nou for­mou dopo­ru­če­ným dopi­sem, zasla­ným na adre­su jeho síd­la, či elek­tro­nic­kou for­mou, popř. tele­fo­nic­ky na kon­takt­ních úda­jích uve­de­ných v odst. 2.
Dále máte prá­vo podat stíž­nost pro­ti zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů u Úřa­du pro ochra­nu osob­ních úda­jů na adre­se: http://www.uoou.cz/.

Plat­nost a účin­nost Infor­ma­cí o zása­dách zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je od 25. 5. 2018. 

 

Sledujte počasí