Potřebujete petrikbrokers.cz

O nás

Pojiš­ťo­va­cí mak­léř­ství Pet­řík Bro­kers, a.s. je síť spe­ci­a­lis­tů posky­tu­jí­cích kli­en­tům kom­plex­ní služ­by v oblas­ti nad­stan­dard­ní pojist­né ochra­ny a fle­xi­bil­ní zpro­střed­ko­vá­ní likvi­da­ce škod.

Máme dlou­ho­le­té roz­sáh­lé zku­še­nos­ti z oblas­ti prů­mys­lu, zdra­vot­nic­tví, země­děl­ství, škol­ství, komu­nál­ní sfé­ry a pojiš­tě­ní obča­nů.

Pet­řík Bro­kers úzce spo­lu­pra­cu­je se vše­mi význam­ný­mi pojiš­ťov­na­mi na trhu, u kte­rých jsme schop­ni vyjed­nat nej­vý­hod­něj­ší pojiš­tě­ní.

 

Sledujte počasí