Potřebujete petrikbrokers.cz

Nejtěžší rallye na světě 2015

Na part­ner­ském setká­ní Pet­řík Bro­kers v tře­boň­ském Prát­ru pro­bě­hl na závěr roku křest limi­to­va­né edi­ce kalen­dá­ře Nej­těž­ší rallye na svě­tě. Auto­rem špič­ko­vých sním­ků je písec­ký foto­graf Petr Lusk, pra­cu­jí­cí pro nej­lep­ší svě­to­vé týmy v moto­spor­tu. Jeho jmé­no je navždy spo­je­no s Rallye Dakar, kte­rá prá­vě na Nový rok odstar­to­va­la v Argen­ti­ně a Chi­le. Letos po devá­té bude číhat v pra­chu a spa­lu­jí­cím slun­ci pouš­tě Ata­ca­ma na úchvat­né zábě­ry moto­ri­zo­va­ných dob­ro­dru­hů s dechem smr­ti v zádech.

Chtěl bych panu Pet­ru Lus­ko­vi podě­ko­vat za jedi­neč­né sním­ky z legen­dár­ní­ho vytr­va­lost­ní­ho závo­du,” řekl v prů­bě­hu křtu Vác­lav Pet­řík, před­se­da před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Pet­řík Bro­kers a jmé­nem pojiš­ťo­va­cí­ho mak­léř­ství mu popřál úspěš­nou foto­gra­fic­kou misi a všem účast­ní­kům zdár­né doje­tí do cíle.

10 web

Kalen­dář Nej­těž­ší rallye na svě­tě pokřti­li zle­va Vác­lav Pet­řík, legen­dár­ní navi­gá­tor Rallye Dakar Josef Kali­na a foto­graf Petr Lusk.

 

Prv­ních dva­náct foto­gra­fií Pet­ra Luska z Rallye Dakar zve­řej­ňu­je­me na našem webu s autor­ským komen­tá­řem.

leden web

Poušť Ata­ca­ma, sever­ní Chi­le. Jeden z nej­lep­ších čtyř­kol­ká­řů, Argen­ti­nec Pet­ro­nel­li, se sna­ží zdo­lat vel­mi nebez­peč­ný pás vyso­kých dun. Blou­dě­ní na těch­to roz­leh­lých píseč­ných plá­ních je vel­mi čas­té a neu­brá­ní se mu ani nej­zku­še­něj­ší Dakar­ští jezd­ci.

 

unor_1 web

Vel­ké množ­ství pádů motor­ká­řů pro­vá­zí tuto těž­kou sou­těž. Naštěs­tí vět­ši­na nehod nedo­pa­dá tra­gic­ky a potlu­če­ný závod­ník je scho­pen pokra­čo­vat dál v závo­dě. Tady jsem napros­to vyčer­pa­né­mu jezd­ci pomohl zved­nout motor­ku, nalil mu posled­ní zbyt­ky vody, co jsem ješ­tě měl a uká­zal mu při­bliž­ný směr k cíli.

 

 

brezen web

Vděč­ný­mi úse­ky pro foto­gra­fa jsou bro­dy, jakých se v někte­rých eta­pách najde nespo­čet. Pro jezd­ce jsou to ovšem nástra­hy, s nimiž se musí vyrov­nat, čas­to kon­čí­cí nepří­jem­ným zapad­nu­tím do hlu­bo­ké­ho bah­na a vel­kou časo­vou ztrá­tou.

 

duben up web

Sko­ky… Když kolem vás pro­le­tí vzdu­chem tohle deseti­tu­no­vé mon­strum rych­los­tí kolem 150 km/h, budí to obrov­ský respekt. Záro­veň to je vel­mi ris­kant­ní, pro­to­že musí­te mít zku­še­nos­ti, abys­te vědě­li, kam si s foťá­kem stoup­nout a věřit pilo­to­vi, že to má plně pod kon­t­ro­lou. Jinak to bude pro vás posled­ní fot­ka v živo­tě.

 

kveten web

Když jsem popr­vé při­jel k tak­to vyso­ké duně, zasta­vil jsem a nevě­říc­ně se šel podí­vat na okraj. Měl jsem pocit, že hle­dím do výta­ho­vé šach­ty dva­ce­ti­pa­t­ro­vé­ho pane­lá­ku a že není mož­né se ve zdra­ví dostat dolů. Z úle­ku mě vyve­dl prv­ní závod­ní spe­ci­ál, kte­rý pře­lé­tl přes hra­nu a během chvil­ky zmi­zel v hlu­bi­ně.

 

cerven web

O pouš­ti Ata­ca­ma se říká, že je to nej­suš­ší mís­to na svě­tě. Výzkumy potvr­di­ly, že zde v mno­ha oblas­tech nikdy v minu­los­ti nespadla ani kap­ka vody. Písek je mís­ty tak měk­ký, že pro­jet někte­ré úse­ky dá vel­kou náma­hu i ostří­le­ným dakar­ským poušt­ním jezd­cům. Píseč­né duny tam dosa­hu­jí výš­ky až něko­li­ka set met­rů.

 

cervenec web

Koliz­ní situ­a­ce pat­ří neod­mys­li­tel­ně k tomu­to dob­ro­druž­ství. Vět­ši­nou v nich pro­hrá­va­jí slab­ší. Jako zde, kdy v jed­nom pře­jez­du řeky sra­zi­la legen­da Daka­ru, osmi- násob­ný vítěz Fran­couz Peter­han­sel, jed­no­ho z motor­ká­řů. Po eta­pě se mu sice při­šel osob­ně omlu­vit, ale to ztra­ce­né hodi­ny závod­ní­ko­vi nena­hra­di­lo.

 

srpen web

Rudé kaňo­ny nachá­ze­jí­cí se v argen­tin­ském vni­t­ro­ze­mí si jako foto­graf nemo­hu nechat ujít. V těch­to vel­mi nepří­stup­ných mís­tech špl­há tep­lo­ta nad pade­sát stup­ňů ve stí­nu a důklad­ně pro­vě­ří jak tech­ni­ku, tak závod­ní­ky. Tady se doslo­va vaří ben­zín v nádr­žích a ani otr­lý foto­graf se neu­brá­ní nepří­jem­né­mu úpa­lu.

 

zari web

Stov­ky dru­hů nej­růz­něj­ších kak­tu­sů lemu­jí závod­ní tra­tě ve střed­ní Chi­le. Jejich ost­ny jsou pří­či­nou častých defek­tů a pokud se vám poda­ří “ustlat“ si na nich, jako tomu­to čtyř­kol­ká­ři, dok­tor má o prá­ci zaru­če­ně posta­rá­no. Tato neho­da dopadla pro závod­ní­ka sérií kotr­mel­ců a kvů­li váž­něj­ším zra­ně­ním jsem mu musel při­vo­lat záchra­nář­ský vrtu­l­ník.

 

2LUS3234 web

Závod­ní spe­ci­á­ly jsou přes­ně navr­že­né a odzkou­še­né, aby zdo­lá­va­ly ty nej­ná­roč­něj­ší úse­ky jed­not­li­vých etap měří­cích čas­to i přes 800 kilo­me­t­rů. Před­stav­te si, že bys­te muse­li kaž­dý den absol­vo­vat ces­tu z Pra­hy do Chor­vat­ska ve vel­mi extrém­ních pod­mín­kách ste­pí, pouš­tí a hora­mi, kde nor­mál­ní ces­ty, jaké zná­me u nás, sko­ro nee­xis­tu­jí.

 

listopad web

Když to nejde v sed­le, musí se pou­žít veš­ke­ré pro­střed­ky a vyvi­nout maxi­mál­ní úsi­lí k pře­ko­ná­ní zrád­ných měk­kých pís­ků. S autem si tak­to pohrá­vat nemů­že­te a nezbý­vá, než upus­tit pne­u­ma­ti­ky sko­ro na mini­mum. A když ani to nepo­mů­že ke zdo­lá­ní tako­vé­ho teré­nu, musí­te mít ješ­tě lopa­ty, nájez­do­vé ple­chy a spous­tu sil.

 

prosinec web

Andy. Vele­ho­ry, při jejichž pře­ko­ná­vá­ní se vám doslo­va tají dech. Závod se něko­li­krát dosta­ne do prů­smy­ků ata­ku­jí­cích hra­ni­ci pěti tisíc met­rů nad mořem. Tam dochá­zí kys­lík jak lidem, tak závod­ním stro­jům. Krev máte hus­tou jako med a v hla­vě vám mlá­tí jako v kos­tel­ním zvo­nu. Nemů­že­te sou­vis­le ujít ani pár met­rů. Abys­te byli schop­ni se tam vůbec pohy­bo­vat a něco vyfo­tit, musí­te být buď sak­ra dob­ře tré­no­va­ní, nebo jako já pou­ží­vat stla­če­ný kys­lík v láhvích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

 

Sledujte počasí