Potřebujete petrikbrokers.cz

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

Od 1. led­na 2009, kdy naby­la účin­nos­ti nove­la záko­na o sil­nič­ním pro­vo­zu pro­ve­de­ná záko­nem č. 274/2008 Sb., se v otáz­kách ohla­šo­va­cí povin­nos­ti doprav­ních nehod mno­hé změ­ni­lo. Tře­ba­že neho­du pocho­pi­tel­ně niko­mu nepře­je­me, když už k ní pře­ce jen dojde, je dob­ré vědět, co dělat.

Není to tak dáv­no, kdy se Poli­cie ČR muse­la volat prak­tic­ky ke kaž­dé doprav­ní neho­dě. Ješ­tě v roce 2000 byl totiž limit pro ozna­mo­va­cí povin­nost neho­dy sta­no­ven na pou­hých 1 000 Kč.

Od led­na 2001 jej teh­dy nový zákon výraz­ně zvý­šil, a to na 50 000 Kč. Část­ka, od kte­ré neho­du musí­me hlá­sit se výraz­ně zvý­ší, a to na dvoj­ná­so­bek. Od led­na 2009 činí rov­ných 100 000 Kč.

Od vyš­ší­ho limi­tu si poli­cie hod­ně sli­bu­je, hlav­ně pak to, že se namís­to objas­ňo­vá­ní doprav­ních nehod bude moci víc věno­vat běž­né­mu dohle­du nad sil­nič­ním pro­vo­zem.

Kdy volat policii

Zre­ka­pi­tu­luj­me si, v jakých pří­pa­dech bude­me po 1. led­nu 2009 doprav­ní neho­du povin­ně hlá­sit Poli­cii ČR.

Muže záko­na bude­me volat v těch­to pří­pa­dech:

  1. Pokud při neho­dě dojde ke zra­ně­ní (tře­ba i jen drob­né­mu) nebo k usmr­ce­ní oso­by.
  2. Pokud při neho­dě dojde na někte­rém z vozi­del včet­ně pře­pra­vo­va­ných věcí ke ško­dě pře­vy­šu­jí­cí 100 000 Kč.
  3. Pokud při neho­dě dojde ke ško­dě (v jaké­ko­li výši) na majet­ku tře­tí oso­by (např. k poško­ze­ní zapar­ko­va­né­ho vozi­dla, při­leh­lé nemo­vi­tos­ti apod.); poli­cie se však nebu­de volat v pří­pa­dě, kdy půjde o ško­du na vozi­dle, kte­ré sice je v majet­ku tře­tí oso­by (např. lea­sin­go­vé spo­leč­nos­ti, zaměst­na­va­te­le, ale tře­ba i něko­ho z rodi­ny), ale jeho řidič měl na neho­dě účast.
  4. Pokud při neho­dě dojde k poško­ze­ní pozem­ní komu­ni­ka­ce či ke zni­če­ní nebo poško­ze­ní její sou­čás­ti nebo pří­slu­šen­ství (např. doprav­ní znač­ky, svo­di­del apod.).
  5. Pokud při neho­dě dojde k poško­ze­ní obec­ně pro­spěš­né­ho zaří­ze­ní (např. pře­jez­do­vé­ho zabez­pe­čo­va­cí­ho zaří­ze­ní) nebo život­ní­ho pro­stře­dí (např. při úni­ku pro­voz­ních kapa­lin z vozi­dla).
  6. Pokud po neho­dě nebu­de­me sami schop­ni (bez vyna­lo­že­ní nepři­mě­ře­né­ho úsi­lí) obno­vit ply­nu­lost pro­vo­zu.

V pří­pa­dě všech ostat­ních doprav­ních nehod bychom si měli vysta­čit sami, tedy bez sou­čin­nos­ti poli­cie.

Na dru­hou stra­nu je ale potře­ba říct, že opro­ti roku 2008 se toho zas až tolik nezmě­ni­lo. Nej­pře­vrat­něj­ší změ­nou vlast­ně není ani sto­ti­sí­co­vý limit, nýbrž změ­na v kon­cep­ci ochra­ny vozi­del tře­tích osob, pokud řidič tako­vé­ho vozi­dla měl pří­mou účast na neho­dě.

Do 31.12.2008 jsme vola­li poli­cii ke kaž­dé neho­dě, kte­rou jsme měli tře­ba se slu­žeb­ním autem nebo s autem na lea­sing, od led­na 2009 se to radi­kál­ně změ­ni­lo a poli­cie se i v těch­to pří­pa­dech bude volat jenom teh­dy, pře­sáh­ne-li ško­da na vozi­dle (včet­ně pře­pra­vo­va­ných věcí) část­ku 100 000 Kč.

Bez policie? Sepište o nehodě záznam!

Zákon uklá­dá od led­na 2009 účast­ní­kům neho­dy jed­nu úpl­ně novou povin­nost. U doprav­ních nehod, ke kte­rým se poli­cie nevo­lá, budou účast­ní­ci neho­dy povin­ni sepsat spo­leč­ný záznam o doprav­ní neho­dě.

Ten musí obsa­ho­vat popis času a mís­ta vzni­ku doprav­ní neho­dy, její pří­či­nu, prů­běh a násled­ky, iden­ti­fi­ka­ci účast­ní­ků neho­dy a zúčast­ně­ných vozi­del. Účast­ní­ci neho­dy budou povin­ni záznam pode­psat a nepro­dle­ně pře­dat pojis­ti­te­li, kte­rý by měl plnit vůči poško­ze­né­mu (tj. pojiš­ťov­ně viní­ka doprav­ní neho­dy).

Záznam o doprav­ní neho­dě může mít v zása­dě libo­vol­nou for­mu, žád­ný pev­ně sta­no­ve­ný for­mu­lář zákon nepře­de­pi­su­je. Přes­to lze dopo­ru­čit tzv. euro­for­mu­lář zázna­mu o doprav­ní neho­dě, kte­rý sou­čas­ně dopo­ru­ču­je­me všem řidi­čům vozit v autě s sebou. Nikdy neví­te, kdy se vám může hodit. Při neho­dě, ke kte­ré může­te při­jít jako “sle­pí k hous­lím”, hra­jí svou roli taky ner­vy a stres, tak­že by se moh­lo snad­no na uve­de­ní někte­ré­ho důle­ži­té­ho úda­je zapo­me­nout.

Pokud by vám někte­rý z účast­ní­ků neho­dy odmí­tl poskyt­nout sou­čin­nost při sepsá­ní zázna­mu o neho­dě, zavo­lej­te k neho­dě poli­cii. Vás to nic stát nebu­de, pro­to­že úva­hy o zpo­plat­ně­ní “pla­né­ho” výjez­du poli­cie k neho­dě byly nako­nec odmít­nu­ty.

Ode­pře­ním sepsat záznam o neho­dě se ale dru­hý účast­ník doprav­ní neho­dy dopus­tí pře­stup­ku.

 

Sledujte počasí