Potřebujete petrikbrokers.cz

Podrobné informace k řešení pojistné události — živel, krádež

Prů­běh likvi­da­ce a její vyří­ze­ní na pojiš­ťov­ně sle­du­je spo­leč­nost Pet­řík Bro­kers, a.s. (dále jen PB) a o jejím prů­bě­hu a ukon­če­ní infor­mu­je pří­sluš­né­ho pra­cov­ní­ka kli­en­ta. PB také s pojiš­ťov­nou řeší pří­pad­né nesrov­na­los­ti při likvi­da­ci a výpo­čtu pojist­né­ho plně­ní.

Kon­takt na spo­leč­nost:
Pet­řík Bro­kers, a.s.
V.Talicha 1807/14, 370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
Tel.: 387 983 652
fax: 387 983 655

Kon­takt na oso­by pově­ře­né zpro­střed­ko­vá­ním likvi­da­cí pojist­ných udá­los­tí PB:

Ing. Josef Hrd­lič­ka
Tel.: 387 983 652
Mobil: 602 265 640
e-mail: zc.sr1591350216ekorb1591350216kirte1591350216p@akc1591350216ildrh1591350216

Oldřich Musil
Mobil: 602 266 061
e-mail: zc.sr1591350216ekorb1591350216kirte1591350216p@lis1591350216um1591350216

Jan Šíma
Mobil: 606 933 087
e-mail: zc.sr1591350216ekorb1591350216kirte1591350216p@ami1591350216s1591350216

Požár, ostatní živelná rizika a krádež:
Co nejdříve po vzniku pojistné události zajistí pracovník klienta:

  1. Ozná­mí vznik ško­dy pově­ře­né­mu pra­cov­ní­ko­vi kli­en­ta, kte­rý bude infor­mo­vat elek­tro­nic­kou poš­tou, tele­fo­nic­ky nebo faxem likvi­dač­ní služ­bu mak­léř­ské spo­leč­nos­ti PB.
  2. Zpro­střed­ko­va­tel likvi­da­ce PB kon­tak­tu­je pří­sluš­né­ho pra­cov­ní­ka kli­en­ta od kte­ré­ho zís­ká potřeb­né infor­ma­ce k „Před­běž­né­mu ohlá­še­ní škod­ní udá­los­ti“ nebo s ním dohod­ne ter­mín spo­leč­né schůz­ky na kte­ré vypl­ní toto ohlá­še­ní, kte­ré bude pře­dá­no na pří­sluš­nou pojiš­ťov­nu.
  3. Zpro­střed­ko­va­tel likvi­da­ce PB zajis­tí ve spo­lu­prá­ci s kli­en­tem nebo s jeho pově­ře­ným pra­cov­ní­kem likvi­dá­to­ra pojiš­ťov­ny a ter­mín pro­hlíd­ky. Vypl­ní spo­leč­ně pří­sluš­ný tisko­pis „Ozná­me­ní pojist­né udá­los­ti“ ve všech úda­jích, uve­dou jmé­no a kon­takt na oso­bu, kte­rá bude dále pově­ře­na spo­lu­pra­cí při vyří­ze­ní ško­dy s pojiš­ťov­nou. Ozná­me­ní musí být potvr­ze­no pod­pi­sem oso­by opráv­ně­né pode­pi­so­vat a dále bude pře­dá­no na pojiš­ťov­nu.
  4. Kli­ent dolo­ží např. rela­ci Poli­cie ČR, hasi­čů a dokla­dy potřeb­né pro vyčís­le­ní vznik­lé ško­dy (fak­tu­ry, doda­cí lis­ty, před­běž­né roz­počty, výbě­ro­vé nabíd­ky apod.)
  5. Veš­ke­ré dal­ší dokla­dy nut­né pro likvi­da­ci pře­dá pově­ře­ný pra­cov­ník kli­en­ta zpro­střed­ko­va­te­li likvi­da­ce PB, kte­rý zajis­tí jejich pře­dá­ní na pří­sluš­nou pojiš­ťov­nu.
  6. Při ško­dách z povod­ní, záplav, pří­va­lo­vých dešťů, vodo­vod­ní ško­dy — je zapo­tře­bí pro­vá­dět opat­ře­ní pro sní­že­ní a zabrá­ně­ní roz­sa­hu ško­dy. Je nut­né zachrá­nit věci zasa­že­né vodou a začít s vyklí­ze­ním a vysou­še­ním zapla­ve­ných pro­stor.
  7. Dopo­ru­ču­je­me poří­dit vlast­ní foto­do­ku­men­ta­ci posti­že­ných věcí a pro­stor.
  8. Při pode­zře­ní, že ško­da byla způ­so­be­na trest­ným činem, je vždy nut­né nahlá­sit ško­du na poli­cii ČR.
 

Sledujte počasí