Potřebujete petrikbrokers.cz

Podrobné informace k řešení pojistné události — povinné ručení

Prů­běh likvi­da­ce a její vyří­ze­ní na pojiš­ťov­ně sle­du­je spo­leč­nost Pet­řík Bro­kers, a.s. (dále jen PB) a o jejím prů­bě­hu a ukon­če­ní infor­mu­je pří­sluš­né­ho pra­cov­ní­ka kli­en­ta. PB také s pojiš­ťov­nou řeší pří­pad­né nesrov­na­los­ti při likvi­da­ci a výpo­čtu pojist­né­ho plně­ní.

Kon­takt na spo­leč­nost:
Pet­řík Bro­kers, a.s.
V.Talicha 1807/14, 370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
Tel.: 387 983 652
fax: 387 983 655

Kon­takt na oso­by pově­ře­né zpro­střed­ko­vá­ním likvi­da­cí pojist­ných udá­los­tí PB:

Ing. Josef Hrd­lič­ka
Tel.: 387 983 652
Mobil: 602 265 640
e-mail: zc.sr1591347583ekorb1591347583kirte1591347583p@akc1591347583ildrh1591347583

Oldřich Musil
Mobil: 602 266 061
e-mail: zc.sr1591347583ekorb1591347583kirte1591347583p@lis1591347583um1591347583

Jan Šíma
Mobil: 606 933 087
e-mail: zc.sr1591347583ekorb1591347583kirte1591347583p@ami1591347583s1591347583

Pojištění povinného ručení
Pokud je pojištěný viníkem dopravní nehody

 1. Vždy sepsat mezi­ná­rod­ní záznam o doprav­ní neho­dě a uvést, kdo neho­du zavi­nil a zápis nechat pode­psat vše­mi účast­ní­ky neho­dy
 2. Pojiš­tě­ný vypl­ní pří­sluš­ný tisko­pis „Ozná­me­ní škod­né udá­los­ti z pojiš­tě­ní odpo­věd­nos­ti za ško­du způ­so­be­nou pro­vo­zem vozi­dla“ ve všech úda­jích a uve­de jmé­no a kon­takt na oso­bu, kte­rá bude pově­ře­na spo­lu­pra­cí na vyří­ze­ní ško­dy ze stra­ny kli­en­ta. Ozná­me­ní musí být potvr­ze­no pod­pi­sem.
 3. Ozná­me­ní pojist­né udá­los­ti s kopií vel­ké­ho tech­nic­ké­ho prů­ka­zu vozi­dla a s kopií řidič­ské­ho prů­ka­zu řidi­če vozi­dla v době neho­dy pře­dá nebo ode­šle pově­ře­ný pra­cov­ník kli­en­ta mak­lé­ři PB.
  Zpro­střed­ko­va­tel likvi­da­ce PB zajis­tí pře­dá­ní dokla­dů na pří­sluš­nou pojiš­ťov­nu
 4. Je mož­né vyu­žít asi­s­tenč­ních slu­žeb v roz­sa­hu sjed­na­né­ho pojiš­tě­ní, podrob­nos­ti jsou uve­de­ny v pojist­ných pod­mín­kách.

Pojištěný je poškozený při dopravní nehodě

 1. Vždy vypl­nit mezi­ná­rod­ní záznam o doprav­ní neho­dě, uvést v něm viní­ka neho­dy a nechat záznam pode­psat vše­mi účast­ní­ky neho­dy
 2. Poško­ze­ný zjis­tí pojiš­ťov­nu, u kte­ré má viník doprav­ní neho­dy sjed­na­né povin­né ruče­ní vozi­dla, kte­ré zavi­ni­lo doprav­ní neho­du.
 3. Pro­hlíd­ku poško­ze­né­ho vozi­dla pro­vá­dí pojiš­ťov­na viní­ka doprav­ní neho­dy. V pří­pa­dě, že je tato pojiš­ťov­na nedo­stup­ná, pro­ve­de pro­hlíd­ku vozi­dla pojiš­ťov­na u kte­ré je kli­en pojiš­těn.
 4. Vypl­nit tisko­pis pří­sluš­né pojiš­ťov­ny, kde je veden jako poško­ze­ný při doprav­ní neho­dě. (Ozná­me­ní škod­né udá­los­ti poško­ze­ným)
 5. Tisko­pis s dal­ší­mi dokla­dy o způ­so­be­né ško­dě (fak­tu­ry o opra­vě, doda­cí lis­ty, kopie ŘP,TP) nut­né pro likvi­da­ci ode­šle pově­ře­ný pra­cov­ník kli­en­ta na adre­su mak­léř­ské spo­leč­nos­ti PB, kte­rá násled­ně pro­ve­de kom­ple­ta­ci a jejich pře­dá­ní pří­sluš­né pojiš­ťov­ně.
 

Sledujte počasí