Potřebujete petrikbrokers.cz

Podrobné informace k řešení pojistné události — pojištění odpovědnosti

Prů­běh likvi­da­ce a její vyří­ze­ní na pojiš­ťov­ně sle­du­je spo­leč­nost Pet­řík Bro­kers, a.s. (dále jen PB) a o jejím prů­bě­hu a ukon­če­ní infor­mu­je pří­sluš­né­ho pra­cov­ní­ka kli­en­ta. PB také s pojiš­ťov­nou řeší pří­pad­né nesrov­na­los­ti při likvi­da­ci a výpo­čtu pojist­né­ho plně­ní.

Kon­takt na spo­leč­nost:
Pet­řík Bro­kers, a.s.
V.Talicha 1807/14, 370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
Tel.: 387 983 652
fax: 387 983 655

Kon­takt na oso­by pově­ře­né zpro­střed­ko­vá­ním likvi­da­cí pojist­ných udá­los­tí PB:

Ing. Josef Hrd­lič­ka
Tel.: 387 983 652
Mobil: 602 265 640
e-mail: zc.sr1591347183ekorb1591347183kirte1591347183p@akc1591347183ildrh1591347183

Oldřich Musil
Mobil: 602 266 061
e-mail: zc.sr1591347183ekorb1591347183kirte1591347183p@lis1591347183um1591347183

Jan Šíma
Mobil: 606 933 087
e-mail: zc.sr1591347183ekorb1591347183kirte1591347183p@ami1591347183s1591347183

Pojištění odpovědnosti — při vzniku škody je nutné:

  1. Sepsat vlast­ní­mi slo­vy „Zápis o ško­dě“, kde bude uve­de­no datum vzni­ku ško­dy, mís­to vzni­ku ško­dy, kdo je poško­ze­ný, pří­či­na ško­dy, tj. co se poško­ze­né­mu sta­lo a výše uplat­ňo­va­né náhra­dy ško­dy ze stra­ny poško­ze­né­ho.
  2. Dolo­žit všech­ny dal­ší dokla­dy pro likvi­da­ci ško­dy, kte­ré má pojiš­tě­ní již k dis­po­zi­ci (poři­zo­va­cí dokla­dy na poško­ze­né nebo odci­ze­né věci, čest­né pro­hlá­še­ní od poško­ze­né­ho, rela­ci policie,bolestné apod.).
  3. Tyto dokla­dy je nut­né zaslat mak­lé­ři PB –poštou,mailem,faxem atd.
  4. Zpro­střed­ko­va­tel likvi­da­ce PB zajis­tí se kli­en­tem nebo jeho pově­ře­ným zástup­cem návště­vu likvi­dá­to­ra pojiš­ťov­ny a ter­mín pro­hlíd­ky. Vypl­ní spo­leč­ně pří­sluš­ný tisko­pis „Ozná­me­ní pojist­né udá­los­ti“ ve všech úda­jích, uve­dou jmé­no a kon­takt na oso­bu, kte­rá bude dále pově­ře­na spo­lu­pra­cí při vyří­ze­ní ško­dy s pojiš­ťov­nou. Ozná­me­ní musí být potvr­ze­no pod­pi­sem oso­by opráv­ně­né pode­pi­so­vat a dále bude pře­dá­no na pojiš­ťov­nu.
  5. Náhra­da zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven — k ohlá­še­ní a zápi­su o ško­dě je nut­né dolo­žit vyúčto­vá­ní od zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny s uplat­ně­ním náhra­dy.
  6. Věci pře­vza­té a věci uží­va­né – dolo­žit smlou­vu o pře­vze­tí věci nebo potvr­ze­ní o pře­vze­tí věci.
  7. Při ško­dách způ­so­be­ných zdra­vot­ní péčí je nut­né dolo­že­ní odbor­né­ho medi­cín­ské­ho vyjá­d­ře­ní k náro­ku poško­ze­né­ho.
 

Sledujte počasí