Potřebujete petrikbrokers.cz

Podrobné informace k řešení pojistné události — havarijní pojištění

Prů­běh likvi­da­ce a její vyří­ze­ní na pojiš­ťov­ně sle­du­je spo­leč­nost Pet­řík Bro­kers, a.s. (dále jen PB) a o jejím prů­bě­hu a ukon­če­ní infor­mu­je pří­sluš­né­ho pra­cov­ní­ka kli­en­ta. PB také s pojiš­ťov­nou řeší pří­pad­né nesrov­na­los­ti při likvi­da­ci a výpo­čtu pojist­né­ho plně­ní.

Kon­takt na spo­leč­nost:
Pet­řík Bro­kers, a.s.
V.Talicha 1807/14, 370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
Tel.: 387 983 652
fax: 387 983 655

Kon­takt na oso­by pově­ře­né zpro­střed­ko­vá­ním likvi­da­cí pojist­ných udá­los­tí PB:

Ing. Josef Hrd­lič­ka
Tel.: 387 983 652
Mobil: 602 265 640
e-mail: zc.sr1591349963ekorb1591349963kirte1591349963p@akc1591349963ildrh1591349963

Oldřich Musil
Mobil: 602 266 061
e-mail: zc.sr1591349963ekorb1591349963kirte1591349963p@lis1591349963um1591349963

Jan Šíma
Mobil: 606 933 087
e-mail: zc.sr1591349963ekorb1591349963kirte1591349963p@ami1591349963s1591349963

Havarijní pojištění: Dopravní nehody

 1. Je mož­né vyu­žít asi­s­tenč­ních slu­žeb v roz­sa­hu sjed­na­né­ho pojiš­tě­ní, podrob­nos­ti jsou uve­de­ny v pojist­ných pod­mín­kách.
 2. Ihned po jejím vzni­ku hlá­sit doprav­ní neho­du poli­cii.
 3. Pojiš­ťov­ny povin­nost hlá­sit neho­du poli­cii mají ve svých pojist­ných pod­mín­kách
 4. Pří­sluš­ný pra­cov­ník kli­en­ta kon­tak­tu­je zpro­střed­ko­va­te­le likvi­da­ce PB a pře­dá základ­ní infor­ma­ce o neho­dě (tele­fo­nic­ky, mailem,faxem apod.)
 5. Zpro­střed­ko­va­tel likvi­da­ce PB neho­du před­běž­ně nahlá­sí na pří­sluš­nou pojiš­ťov­nu a s kli­en­tem domlu­ví způ­sob pře­dá­ní kom­plet­ních dokla­dů, aby byla zajiš­tě­na řád­ná likvi­da­ce ško­dy.
  Zpro­střed­ko­va­tel likvi­da­ce PB zajis­tí s kli­en­tem (jeho zástup­cem) návště­vu likvi­dá­to­ra pojiš­ťov­ny a ter­mín pro­hlíd­ky poško­ze­né­ho vozi­dla.
  Vypl­ní spo­leč­ně pří­sluš­ný tisko­pis „Ozná­me­ní pojist­né udá­los­ti“ ve všech úda­jích, uve­dou jmé­no a kon­takt na oso­bu, kte­rá bude dále pově­ře­na spo­lu­pra­cí při vyří­ze­ní ško­dy s pojiš­ťov­nou. Ozná­me­ní musí být potvr­ze­no pod­pi­sem oso­by opráv­ně­né pode­pi­so­vat a dále bude pře­dá­no na pojiš­ťov­nu. Dále je nut­né dolo­žit dokla­dy potřeb­né pro vyčís­le­ní vznik­lé ško­dy na poško­ze­ném vozi­dle (fak­tu­ry, doda­cí lis­ty), kopii vel­ké­ho tech­nic­ké­ho prů­ka­zu, řidič­ské­ho prů­ka­zu řidi­če v době neho­dy.
 6. Kli­ent zpro­střed­ko­va­te­li likvi­da­ce PB dolo­ží dokla­dy ‚potřeb­né pro vyčís­le­ní vznik­lé ško­dy na poško­ze­ném vozi­dle (fak­tu­ry, doda­cí lis­ty apod.), kopii vel­ké­ho tech­nic­ké­ho prů­ka­zu, řidič­ské­ho prů­ka­zu řidi­če v době neho­dy.
 7. Zpro­střed­ko­va­tel likvi­da­ce PB zajis­tí pře­dá­ní dokla­dů na pří­sluš­nou pojiš­ťov­nu
 8. Rela­ci poli­cie k doprav­ní neho­dě a pří­pad­né svo­le­ní lea­sin­go­vé spo­leč­nos­ti s výpla­tou pojist­né­ho plně­ní (tzv. devin­ku­la­ci) si zajis­tí pojiš­ťov­na sama.

Poškození vozidla, vandalismus, odcizení části vozidla nebo celého vozidla

 1. Kli­ent nebo jeho pově­ře­ný zástup­ce kon­tak­tu­je zpro­střed­ko­va­te­le likvi­da­ce PB a sdě­lí mu potřeb­né infor­ma­ce k „Před­běž­né­mu ohlá­še­ní škod­ní udá­los­ti“ nebo s ním dohod­ne ter­mín spo­leč­né schůz­ky, na kte­ré se vypl­ní toto ohlá­še­ní a zpro­střed­ko­va­tel likvi­da­ce PB je pře­dá na pří­sluš­nou pojiš­ťov­nu.
 2. Zpro­střed­ko­va­tel likvi­da­ce PB zajis­tí s likvi­dá­to­rem pojiš­ťov­ny ter­mín pro­hlíd­ky, vypl­ní pří­sluš­ný tisko­pis „Ozná­me­ní pojist­né udá­los­ti“ ve všech úda­jích s pří­sluš­ným pra­cov­ní­kem kli­en­ta, uve­de jmé­no a kon­takt na oso­bu, kte­rá bude dále pově­ře­na spo­lu­pra­cí při vyří­ze­ní ško­dy s pojiš­ťov­nou a pře­dá na pojiš­ťov­nu. Ozná­me­ní musí být potvr­ze­no pod­pi­sem oso­by opráv­ně­né pode­pi­so­vat. U poško­ze­né­ho vozi­dla nebo při odci­ze­ní čás­ti vozi­dla (např. auto­rá­dio apod.) dolo­ží dokla­dy potřeb­né pro vyčís­le­ní vznik­lé ško­dy na poško­ze­ném vozi­dle (fak­tu­ry, doda­cí lis­ty, opra­ven­ky)
 3. Dolo­žit usne­se­ní poli­cie o zjiš­tě­ní nebo nezjiš­tě­ní pacha­te­le trest­né­ho činu.
 4. Při odci­ze­ní celé­ho vozi­dla bude pojiš­tě­ný infor­mo­ván o dal­ším postu­pu likvi­da­ce pojiš­ťov­nou.
 5. Veš­ke­ré dal­ší dokla­dy nut­né pro likvi­da­ci po doho­dě zašle, pře­dá pově­ře­ný pra­cov­ník kli­en­ta zpro­střed­ko­va­te­li likvi­da­ce PB, kte­rý zajis­tí jejich pře­dá­ní na pří­sluš­nou pojiš­ťov­nu.
 6. Sou­hlas s vypla­ce­ním pojist­né­ho plně­ní u lea­sin­gu si zajiš­ťu­je pojiš­ťov­na sama.
 7. Ihned po zjiš­tě­ní trest­né­ho činu ozná­mit tuto sku­teč­nost poli­cii ČR.
 

Sledujte počasí