Potřebujete petrikbrokers.cz

Zprostředkování likvidace pojistné události

Pojist­né udá­los­ti řeší s kli­en­ty naši mak­lé­ři spo­leč­ně se zpro­střed­ko­va­te­li likvi­da­ce; dle roz­sa­hu PU, typu a rizi­ka je vždy indi­vi­du­ál­ně určen spe­ci­a­lis­ta, kte­rý řeší vše s kli­en­tem bez­pro­střed­ně po ozná­me­ní škod­ní udá­los­ti; zpro­střed­ko­vá­vá­me likvi­da­ci škod růz­ných roz­sa­hů s cílem maxi­mál­ní­ho a včas­né­ho uspo­ko­je­ní poža­dav­ku kli­en­ta; v pří­pa­dě potře­by a poža­dav­ku kli­en­ta / např.u vel­kých škod kata­stro­fic­kých rizik / zabez­pe­ču­je­me rych­lé vyplá­ce­ní záloh tak, aby si kli­ent mohl bez­pro­střed­ně po kata­stro­fě zabez­pe­čit nej­dů­le­ži­těj­ší potře­by pro chod spo­leč­nos­ti či domác­nos­ti.

 

Podrob­né infor­ma­ce k řeše­ní pojist­né udá­los­ti — pojis­tě­ní odpo­věd­nos­ti

Podrob­né infor­ma­ce k řeše­ní pojist­né udá­los­ti — povin­né ruče­ní

Podrob­né infor­ma­ce k řeše­ní pojist­né udá­los­ti — živel, krá­dež

Jak postu­po­vat v pří­pa­dě doprav­ní neho­dy

 

Doku­men­ty ke sta­že­ní

Záznam o doprav­ní neho­dě (PDF)

Pro­hlá­še­ní o zavi­ně­ní (PDF)

Dopo­ru­če­ný postup řidi­če při doprav­ní neho­dě (čes­ky, PDF)

Dopo­ru­če­ný postup řidi­če při doprav­ní neho­dě (Deut­sch, PDF)

 

 

Sledujte počasí