Potřebujete petrikbrokers.cz

Kariéra

Uvažujete o náročné, ale prestižní práci
pojišťovacího makléře?

Náplň čin­nos­ti pojiš­ťo­va­cí­ho mak­lé­ře spo­čí­vá v zabez­pe­če­ní kom­plex­ní služ­by v oblas­ti pojiš­tě­ní (zabez­pe­če­ní plné­ho pojist­né­ho ser­vi­su) tzn.:

 • ana­lý­zu stá­va­jí­cí­ho pojiš­tě­ní a jeho aktu­a­li­za­ci
 • zajiš­tě­ní pře­hled­né nabíd­ky pojiš­tě­ní od růz­ných pojis­ti­te­lů
 • pro­vá­dě­ní kon­zul­tač­ní čin­nos­ti v obo­ru
 • zabez­pe­če­ní pojist­né­ho ser­vi­su
 • spo­lu­prá­ci při likvi­da­ci pojist­ných udá­los­tí

Nabí­zí­me Vám:

 • sezná­me­ní s nápl­ní prá­ce a poskyt­nu­tí know how pojiš­ťo­va­cí­ho mak­lé­ře včet­ně bez­plat­né­ho sys­té­mu ško­le­ní
 • záze­mí sta­bil­ní spo­leč­nos­ti
 • pří­jem­né pra­co­viš­tě a kolek­tiv spo­lu­pra­cov­ní­ků
 • nad­stan­dart­ní pro­viz­ní ohod­no­ce­ní, firem­ní bene­fi­ty

Po úspěš­ném zapra­co­vá­ní bude­te zod­po­věd­ní za:

 • oslo­ve­ní nových kli­en­tů
 • nabíd­ku a pro­dej pojist­ných pro­duk­tů s při­da­nou hod­no­tou pojiš­ťo­va­cí­ho mak­lé­ře
 • admi­nis­tra­tiv­ní pod­po­ru v obchod­ních a likvi­dač­ních pro­ce­sech
 • vyso­ce kva­lit­ní sprá­vu pojist­né­ho kme­ne

Váš pro­fil:

 • stře­do­škol­ské vzdě­lá­ní
 • zna­lost pro­ble­ma­ti­ky pojiš­ťov­nic­tví
 • prá­ce s PC včet­ně dob­ré zna­los­ti MS Offi­ce
 • řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny B
 • samo­stat­nost, zod­po­věd­nost, komu­ni­ka­tiv­nost
 • vyso­ké pra­cov­ní nasa­ze­ní
 • smy­sl pro týmo­vou spo­lu­prá­ci a kre­a­ti­vi­tu umož­ňu­jí­cí poskyt­nout kli­en­tům služ­bu na vyso­ké úrov­ni

Na požá­dá­ní Vám poskyt­ne­me vysvět­le­ní. V pří­pa­dě zájmu o prá­ci v naší spo­leč­nos­ti nám zašle­te moti­vač­ní dopis a struk­tu­ro­va­ný živo­to­pis. Vaší odpo­vě­di bude­me věno­vat maxi­mál­ní pozor­nost a sdě­le­né infor­ma­ce bude­me pova­žo­vat za přís­ně důvěr­né.

Kon­takt:
Pet­řík Bro­kers, a.s.
V.Talicha 1807/14
370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce

Daniel Náro­vec
obchod­ní ředi­tel
Tele­fon: +420 725 064 306
e-mail: zc.sr1591352700ekorb1591352700kirte1591352700p@cev1591352700oran1591352700

 

Sledujte počasí